Artikel från Miljödepartementet

Miljömålsutvärdering överlämnas till klimat- och miljöminister Isabella Lövin

Publicerad

I samband med ett seminarium den 30 januari överlämnar Naturvårdsverket 2019 års fördjupade utvärdering av miljömålen till klimat- och miljöminister Isabella Lövin. Den fördjupade utvärderingen görs vart fjärde år och bygger på en bred samverkan mellan många myndigheter.

Riksdagen beslutade om ett nytt miljömålssystem 1999. I dag har Sverige ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och 22 etappmål. 2019 års fördjupade utvärdering av miljömålen är den femte i sitt slag.

Seminariet den 30 januari är en möjlighet att få överblick över inte bara Naturvårdsverkets slutsatser och förslag utan också de åtgärdsförslag som tagits fram i samverkan mellan myndigheter inom följande temaområden:

  • Hållbara städer och samhällen
  • Hållbart näringsliv, innovation och infrastruktur
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Bekämpa klimatförändringen
  • Hav och vatten
  • Ekosystem och biologisk mångfald