Artikel från Finansdepartementet

Skatteförslag på remiss med anledning av riksdagens budgetbeslut

Publicerad

I december antog riksdagen Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation. Den innehåller ett antal tillkännagivanden på skatteområdet. Tillkännagivandena innebär att regeringen har fått i uppdrag av riksdagen att återkomma med förslag på lagändringar. Finansdepartementet samlar här de promemorior med skatteförslag som har remitterats med anledning av tillkännagivandena.

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation föreslås att skattereduktion för fackföreningsavgift avskaffas från och med 1 april 2019. Förslaget är på remiss till 25 januari 2019.

Promemoria:  Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation föreslås höjd moms på naturguidning från 1 juli 2019. Förslaget är på remiss till 6 februari 2019.

Promemoria: Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Avskaffad särskild löneskatt för äldre

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation föreslås den särskilda löneskatten för äldre att avskaffas från och med 1 juli 2019. Förslaget är på remiss till 15 februari 2019.

Promemoria: Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation föreslås att gåvoskatteavdraget återinförs. Dessutom föreslås att ansöknings- och årsavgiften tas bort för organisationer som ansöker om respektive godkänns som gåvomottagare. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2019. Förslaget är på remiss till 15 februari 2019.

Promemoria: Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Utökat tak och utvidgat RUT

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation föreslås att taket för RUT-tjänster ska höjas till 50 000 kr per person och år från och med 1 juli 2019. Det höjda taket föreslås gälla hela 2019. Förslaget är på remiss till 15 februari 2019. Detta är det första av två steg som beskrivs i tillkännagivandet.

Det andra steget handlar om att höja taket till 75 000 kr per person och år och samtidigt utöka antalet tjänster som omfattas av RUT-avdrag samt införa ett mer generöst RUT-avdrag för äldre. I tillkännagivandet anges inget datum för när det andra steget ska genomföras.

Promemoria: Höjt tak för rutavdrag 

Fryst BNP-omräkning av bensin- och dieselskatt

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation föreslås en ändrad omräkning av bensin- och dieselskatten under perioden 1 juli till 31 december 2019. Ändringen innebär att skatten på bensin och diesel sänks under den här perioden. Förslaget är på remiss till 15 februari 2019.

Promemoria: Befrielse från koldioxid- och energiskatt i vissa fall och förändrad omräkning av skattesatserna för diesel och bensin

Sänkt skatt för diesel i jord- och skogsbruket

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation föreslås en skattesänkning för diesel som används i jord- och skogsbruk från och med 1 juli 2019. Förslaget är på remiss till 15 februari 2019.

Promemoria: Befrielse från koldioxid- och energiskatt i vissa fall och förändrad omräkning av skattesatserna för diesel och bensin