Artikel från Finansdepartementet

Budget, beslutsregler och finansiell tillsyn på Ekofin

Publicerad

EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möttes inom ramen för Ekofin-rådet 12 februari. På mötet fattade ministrarna beslut om finansiell tillsyn och EU:s budget. De diskuterade också beslutsregler på skatteområdet.

EU:s beslutsprocess på skatteområdet

EU-kommissionen presenterade i januari ett meddelande med förslag till färdplan om hur beslut ska fattas på skatteområdet. Syftet är enligt meddelandet att EU ska bli snabbare och mer effektivt i beslut i skattefrågor.

- Jag är oerhört skeptisk. På just skatteområdet har vi dessutom kommit rejält framåt de senaste åren. Det gäller inte minst i EU:s arbete mot skattefusk. Det nationella inflytande på skatteområdet är en grundläggande principiell fråga och handlar ytterst om hur vi ska finansiera vår välfärd, sa finansminister Magdalena Andersson i samband med mötet.

I färdplanen föreslår EU-kommissionen en stegvis övergång från kravet på enhällighet till beslutsfattande med kvalificerad majoritet enligt det så kallade ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Budgetfrågor

Rådet antog en rekommendation till Europaparlamentet om att EU-kommissionen bör beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av EU:s budget för 2017. 

- EU-kommissionen har arbetat med att få ner felnivån och utvecklingen går i rätt riktning. Därför lägger vi nu ner vår röst istället för att rösta nej som vi gjort tidigare år, uttryckte Magdalena Andersson

Prövningen om ansvarsfrihet sker varje år. EU:s revisionsrätt uppskattar att den totala felprocenten av utbetalningar har sjunkit från 3,1 procent för 2016 till 2,4 procent 2017. Nivån överstiger fortfarande riktmärket på två procent för så kallade väsentliga fel.

Ministrarna antog också rådslutsatser om riktlinjer för EU:s årsbudget 2020. Riktlinjerna utgör en grund för EU-kommissionens arbete med att ta fram det slutgiltiga förslaget till årsbudgeten för 2020. Årsbudgeten för 2020 är den sista årsbudgeten för den innevarande fleråriga budgetperioden 2014-2020.

Det europeiska systemet för finansiell tillsyn

Ministrarna enades om en allmän inriktning om en översyn av det europeiska systemet för finansiell tillsyn. Syftet med förslaget är bland annat att förbättra konvergensen i tillsynen på finansmarknadsområdet samt stärka bekämpningen av penningtvätt och terrorismfinansiering.

Sedan Ekofinrådets möte i januari hade ordförandeskapet arbetat fram en kompromiss som samtliga medlemsstater kunde ställa sig bakom. Förhandlingar med Europaparlamentet inleds redan denna vecka med målet att nå en slutlig överenskommelse innan parlamentets mandatperiod är slut senare i vår.

Hållbara offentliga finanser

Ministrarna antog rådslutsatser om EU-kommissionens rapport om hållbarhet i de offentliga finanserna i EU:s medlemsstater för 2018. Rapporten är framåtsyftande och publiceras vart tredje år. EU-kommissionen konstaterar att de finanspolitiska riskerna har minskat sedan 2015 men att betydande risker kvarstår i flera medlemsstater.

I samband med Ekofin 12 februari var Sverige tillsammans med EU-länder som inte infört euron inbjudet att delta i Eurogruppens möte 11 februari. Där diskuterade ministrarna ett eventuellt framtida budgetinstrument för konvergens och konkurrenskraft i euroområdet.

Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige i mötena som båda ägde rum i Bryssel.

Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige på Ekofin-rådets möte i Bryssel 12 februari. Rådet fattade bland annat beslut i budgetfrågor och diskuterade enhällighet kontra kvalificerad majoritet i skattefrågor. Foto: EU-representationen

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Mer om Ekofin-rådets möte 12 februari

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Mer om Eurogruppens möte 11 februari

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.