Artikel från Finansdepartementet

Finansiell tillsyn och budgetfrågor på Ekofin-rådets möte

Publicerad

EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möts inom ramen för Ekofin-rådet 12 februari. Mötet kommer att handla om finansiell tillsyn, offentliga finanser, EU:s budget och regler för beslut i skattefrågor.

Det europeiska systemet för finansiell tillsyn

Rådet kommer att enas om en allmän inriktning i översynen av det europeiska systemet för finansiell tillsyn.

På Ekofins möte 22 januari diskuterades översynen i ljuset av det stundande valet till Europaparlamentet. Ministrarna var eniga om vikten av att bekämpa penningtvätt och terrorismfinansiering och om behovet av att nå en överenskommelse i den delen innan Europaparlamentets mandatperiod tar slut. Samtidigt rådde delade meningar om frågan borde förhandlas via ett formellt snabbspår eller om man borde satsa på att få igenom hela förslagspaketet trots tidspress.

Regeringen välkomnar översynen och att arbetet med väl fungerande kapitalmarknader inom EU fortsätter. Regeringen har varit kritisk till delar av förslaget som innebär oklara ansvarsförhållanden mellan EU-nivå och nationell nivå. Regeringen har befarat att det skulle leda till en mindre effektiv och förutsägbar tillsyn som är sämre anpassad till nationella förhållanden. Efter justeringar vid förhandlingar i rådet bedömer regeringen att förslaget lever upp till regeringens målsättningar.

EU:s beslutsprocess på skatteområdet

EU-kommissionen presenterade i januari ett meddelande med förslag till färdplan om hur beslut ska fattas på skatteområdet. Syftet är att EU ska bli snabbare och mer effektivt i beslut i skattefrågor. Färdplanen föreslår en stegvis övergång från kravet på enhällighet till beslutsfattande med kvalificerad majoritet enligt det så kallade ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Regeringen stödjer inte en sådan övergång, vare sig generellt eller i enstaka fall. Det är viktigt att respektera medlemsstaternas befogenheter på skatteområdet liksom de nationella parlamentens roll vid beslut om skattefrågor. Det nuvarande kravet på enhällighet säkrar regeringens och riksdagens inflytande och befogenhet över skattefrågorna.

Hållbara offentliga finanser under 2018

Ministrarna ska anta rådslutsatser om rapporten om hållbarhet i de offentliga finanserna i EU:s medlemsstater för 2018.

EU-kommissionen publicerar rapporten vart tredje år. EU-kommissionen konstaterar att de finanspolitiska riskerna har minskat sedan 2015 men att betydande risker kvarstår i flera medlemsstater. Det gäller till exempel höga och ökande skuldnivåer. EU-kommissionen bedömer att risken för en ohållbar utveckling i Sverige är låg. Förslaget till slutsatser lyfter fram behovet av hållbar finanspolitik in medlemsstaterna.

Regeringen står bakom förslaget till slutsatser.

EU:s budget 2017: Ansvarsfrihet för EU- kommissionen

Rådet ska anta en rekommendation till Europaparlamentet om att EU-kommissionen bör beviljas ansvarsfrihet för genomförandet EU:s budget för 2017. Prövningen om ansvarsfrihet sker varje år utifrån årsrapporten från EU:s revisionsrätt.

Revisionsrätten uppskattar att den totala felprocenten har sjunkit från 3,1 procent för 2016 till 2,4 procent 2017. Nivån överstiger fortfarande riktmärket på två procent för så kallade väsentliga fel.

Ordförandeskapet föreslår att Ekofinrådet rekommenderar att Europaparlamentet beviljar EU-kommissionen ansvarsfrihet.

Regeringen avser att lägga ner sin röst. Regeringen anser att utvecklingen går i rätt riktning men ser fortsatt allvarligt på att revisionsrätten inte har lämnat ett godkänt revisionsutlåtande. Det är viktigt att EU-kommissionen vidtar ytterligare åtgärder för att minska felen i genomförandet av budgeten.

Riktlinjer för EU:s budget 2020

Ministrarna ska anta rådslutsatser om EU:s årsbudget 2020. Det är den sista årsbudgeten för den innevarande fleråriga budgetperioden 2014-2020. Slutsatserna uppmanar till att tillräckliga resurser allokeras till prioriterade områden men understryker samtidigt behovet av försiktig budgetering och tillräckliga marginaler.

Regeringen står bakom förslaget till slutsatser.

I samband med mötet är Sverige tillsammans med EU-länder som inte infört euron inbjudet att delta i Eurogruppens möte 11 februari.

Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige i mötena som båda äger rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet i Ekofinrådet 12 februari

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Mer om Eurogruppens möte 12 februari

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.