Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Fredsplikten kan stärkas redan under sommaren

Publicerad

En stor del av arbetsmarknaden är positiv till de lagändringar som föreslås i promemorian för att stärka fredsplikten på svensk arbetsmarknad. LO, TCO, Saco och Svensk Näringsliv har inkommit med ett gemensamt remissvar och vill se ett tidigare ikraftträdande av lagförslaget. Regeringens arbete inriktas nu på att lämna en proposition till riksdagen så att fredsplikten kan stärkas redan under sommaren.

– Konflikträtten ska fortsatt vara stark på svensk arbetsmarknad men lika villkor ska gälla för alla. Ett fackförbund ska alltid ytterst kunna ta till konflikt för att uppnå kollektivavtal men innan det sker ska man förhandla och om kraven uppnås ska man återgå till arbete, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Det lagförslag som varit ute på remiss innebär att de grundläggande spelregler som utgör den svenska arbetsmarknadsmodellen, och som LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv redan idag följer, skrivs in i lagen. Remisstiden har nu gått ut och arbetet pågår med att analysera svaren.

– Utifrån remissvaren ser jag att en stor del av arbetsmarknaden är positiv till de föreslagna lagändringarna och att de förbund som representerar en klar majoritet av de svenska löntagarna och arbetsgivarna ställer sig bakom förslaget, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och fortsätter:

– LO, TCO, Saco och Svensk Näringsliv har ingen synpunkt på lagförslaget – som ju innebär att parternas eget förslag genomförs – men önskar ett tidigare ikraftträdande. Detta tar jag intryck av. Min bedömning är nu att propositionen kommer att kunna lämnas i så god tid att det föreslagna datumet för ikraftträdande kan bli redan under sommaren. Detta förutsätter dock att lagrådet inte har någon allvarlig kritik och en skyndsam behandling i riksdagen, avslutar Ylva Johansson.