Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Näringsdepartementet

Ett jämställt transportsystem

Publicerad

Jämställdhet är i centrum inom den svenska transportpolitiken. Transportsystemet ska vara utformat så att både män och kvinnor kan ta del av transportsystemet på lika villkor. Regeringen arbetar för ett mer jämställt transportsystem genom att ta hänsyn till kvinnors och mäns behov av transporter, se till att kvinnors och mäns perspektiv och värderingar är synliggjorda inför beslut samt att se till att kvinnor och män är med i beslutande organ och har samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning. Sverige har lång erfarenhet inom transportpolitiken av att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv.

Jämställdhetsmål inom transportpolitiken leder till bättre analyser och en bättre förståelse för hur kvinnor och män använder transportsystemet, hur transportsystemet är anpassat för kvinnors och mäns behov och hur transportsystemet påverkar kvinnors och mäns vardag. Exempelvis gör män fler och längre arbetsresor jämfört med kvinnor samtidigt som kvinnor och män använder lika mycket tid till att resa. Kvinnor är i högre grad passagerare medan män oftare sitter vid ratten när de åker bil. Kvinnor och män har också olika värderingar, särskilt när det gäller trafiksäkerhet och miljöfrågor.

Regeringen arbetar strukturerat när det gäller nominering och tillsättning av generaldirektörer och andra direktörer, till statliga utredningar och kommittéer och till nationella, europeiska och internationella arbetsgrupper inom transportområdet. Vilket leder till att exempelvis transportmyndigheternas styrelser är jämställda. Genusglasögon behövs vid varje tillfälle då transportsystemet diskuteras så att beslut fattas på ett välgrundat underlag där jämställdhetsaspekterna finns med som en naturlig del.

Transportsystemet ska planeras, utvecklas och förvaltas så att det övergripande transportpolitiska målet och de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen nås. Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp utvecklingen inom transportområdet i förhållande till de transportpolitiska målen.

Internationellt samarbete

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en prioriterad fråga för regeringen också i det internationella samarbetet, såväl samarbetet inom Norden och Europa som i övriga världen. Inom EU har Sverige varit aktivt för att höja medvetenheten om nyttorna med ett jämställt samhälle och jämställt transportsystem. Ett exempel där Sverige varit drivande är "EU Platform for Change" som lanserades under mötet Women in Transport i slutet av 2017. Plattformen syftar till att gemensamt ena krafterna för en mer jämställd transportsektor genom handling och konkreta, mätbara mål. Insatserna kommer att följas upp genom en årlig rapport och en databas tillgänglig för alla.

Fakta

Transportpolitiska mål, jämställdhet - del av funktionsmålet Tillgänglighet.
I juni 2009 beslutade Riksdagen om en ny transportpolitisk målstruktur där delmålen ersattes av ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Jämställdhet ingår i funktionsmålet:
”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.”

Platform for change - Women in Transport

Kommissionen arbetar med Platform för Change – Women in Transport. Ett arbete som fokuserar främst på att förbättra villkoren för kvinnor och därmed öka andelen kvinnor som anställda inom transportsektorn men även på att få in jämställdhetsfrågorna i transportpolitiken. Sverige har varit aktivt i genomförandet av Platform for Change för Women in Transport och deltagit i workshops.

Bakgrund

Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén (EESK) föreslog en ”Platform for Change”. Samtidigt togs initiativ från kommissionen för ökad jämställdhet inom sektorn. Plattformen, är ett projekt som drivs av både EESK och kommissionen.
Organisationer och företag kan vara medlemmar i plattformen. Det är medlemmar som bestämmer utformningen av plattformen och syftar till ekonomisk och social förändring och en innovativ och konkurrenskraftig europeisk transportsektor. Åtgärderna ska vara mätbara enligt SMART-konceptet och kommer att följas upp.