Artikel från Justitiedepartementet

EU:s gemensamma asylsystem och terrorism på ministermöte

Publicerad

Diskussioner om terrorism och EU:s gemensamma asylsystem är några av frågorna som justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg kommer att behandla på årets första möte i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor. På dagordningen står också visselblåsardirektivet och den europeiska gräns- och kustbevakningen.

EU:s gemensamma asylsystem

På mötet kommer ordförandelandet Rumänien att ge inrikes- och migrationsministrarna en lägesrapport över förhandlingsläget för de sju rättsakter som ingår i reformen av det europeiska asylsystemet.
Förhandlingar pågår mellan rådet och Europaparlamentet om några av akterna. Ministerrådet har ännu inte antagit sin position om samtliga rättsakter. Det råder oenighet mellan medlemsländerna om bland annat tvingande omfördelning av asylsökande vid en krissituation.

Regeringen anser att ansvaret bör fördelas solidariskt mellan medlemsländer vid en eventuell krissituation.

EU-samarbete om migration med länder utanför EU

EU:s migrations- och inrikesministrar har en återkommande diskussion om situationen på migrationsområdet. På mötet vill det rumänska ordförandeskapet att samtalet fokuserar på EU:s samarbete med länder utanför EU.

Regeringen anser att EU solidariskt måste genomföra de beslut som fattas för att lösa migrationssituationen och förespråkar långsiktiga dialoger om migration med vissa prioriterade länder utanför EU.

Regeringen anser också att det är viktigt att fokusera på att återvändandet ska fungera bättre.

Diskussion om EU-arbete mot terrorism

Med utgångspunkt i det som gjorts för att bekämpa terrorism i EU sedan 2015 kommer ministrarna att diskutera vad mer som kan och bör göras för att möta hotet.

Regeringen anser att samarbetet för att bekämpa terrorism inom EU är centralt för Sveriges internationella arbete mot terrorism.

Europeisk gräns- och kustbevakning

Ministrarna kommer att få en lägesrapport om förhandlingarna om förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning. Syftet med förslaget är bland annat att effektivisera gräns- och migrationsförvaltningen vid EU:s yttre gräns.

Förhandlingar om förslaget har pågått sedan hösten 2018 och Sverige har löpande fört fram synpunkter, bland annat vid rådsmötet i december 2018.

Arbetet med att säkerställa fria och rättvisa val

Ordförandeskapet kommer att informera om vad som gjorts på EU-nivå för att säkra att det kommande valet till Europaparlamentet genomförs på ett fritt, rättvist och öppet sätt.

Juridiska ombud för att hämta in e-bevis

Ministrarna ska också behandla ett förslag till direktiv om juridiska ombud för inhämtning av elektronisk bevisning. Förslaget lades fram samtidigt som ett förslag till förordning om e-bevisning. Det ska göra det enklare för brottsbekämpande myndigheter inom EU att få tillgång till elektroniska uppgifter som kan användas som bevisning i straffrättsliga förfaranden. För att förenkla samarbetet ska alla berörda tjänsteleverantörer utse en juridisk representant som ska ta emot ordar om att spara eller lämna ut elektroniska uppgifter som sänds av brottsbekämpande myndigheter. Direktivet kompletterar alltså förordningen

Ministerrådet förväntas anta en allmän inriktning om direktivförslaget, varpå förhandlingar med Europaparlamentet kan börja.

På mötet kommer ministrarna också att behandla ett utkast till förhandlingsmandat om ett avtal mellan EU och USA om tillgång till e-bevis.

Visselblåsardirektivet

I april 2018 la EU-kommissionen fram ett förslag om att personer som rapporterar misstänkta överträdelser mot EU-rätten ska vara skyddade mot repressalier. I förslaget finns även förslag på att införa olika typer av rapporteringskanaler och rutiner för att hantera anmälningar om överträdelser.

På mötet ska ministrarna får en lägesrapport från förhandlingarna.

Europeiska åklagarmyndigheten

Ministrarna kommer också att få information om arbetet med att bygga upp en europeiska åklagarmyndighet som är tänkt att vara i gång till hösten 2020. Sverige deltar inte i samarbetet runt den europeiska åklagarmyndigheten.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg företräder Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet i RIF-rådet 7-8 mars

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om mötet i RIF-rådet 7-8 mars