Förlängning av undantag från anmälnings- och studieavgift vid universitet och högskolor för vissa brittiska medborgare efter brexit

Publicerad · Uppdaterad

Brittiska medborgare är, i egenskap av medborgare i en stat inom Europeiska unionen (EU), undantagna från anmälnings- och studieavgift för studier vid universitet och högskolor i Sverige. Om Storbritannien lämnar EU utan utträdesavtal omfattas brittiska medborgare av de regler om anmälnings- och studieavgift som gäller för tredjelandsmedborgare. För att mildra konsekvenserna vid ett avtalslöst utträde beslutade regeringen i mars 2019 att tillfälliga undantag från bestämmelserna om anmälnings- och studieavgift vid universitet och högskolor ska gälla för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar i vissa fall. Eftersom Storbritanniens utträde har flyttats fram beslutade regeringen den 17 oktober 2019 att förlänga de tidsbegränsade undantagen från anmälnings- och studieavgift.

Vid ett utträde ur EU övergår brittiska medborgare från att vara medborgare i en stat inom EU till att vara så kallade tredjelandsmedborgare. Tredjelandsmedborgare är som huvudregel skyldiga att betala anmälnings- och studieavgift för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid ett universitet eller en högskola i Sverige.

I mars 2019 beslutade regeringen om tillfälliga undantag från bestämmelserna om anmälnings- och studieavgift vid universitet och högskolor för vissa brittiska medborgare, och under vissa förutsättningar deras familjemedlemmar. Närmare förutsättningar för att undantas framgår av förordningen (2019:159) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Undantagen infördes i syfte att mildra konsekvenserna om Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal.

Förlängningen avser undantag från studieavgift för brittiska medborgare för en kurs eller ett utbildningsprogram vid en högskola som de dagen före Storbritanniens utträde ur EU var antagna till eller senast den dagen hade ansökt. Undantaget ska gälla som längst till och med tre år och nio månader efter Storbritanniens utträde ur EU och ge dessa studenter möjlighet att avgiftsfritt läsa klart den kurs eller det program de antagits till eller påbörjat.

Förlängningen avser även undantag från anmälnings- och studieavgift för brittiska medborgare som dagen före Storbritanniens utträde ur EU hade uppehållsrätt i Sverige av andra skäl än studier och deras familjemedlemmar. Undantaget ska gälla som längst till och med fjorton månader efter Storbritannien utträde ur EU.

Sverige som ledande kunskapsnation gynnas av att utländska studenter studerar vid universitet och högskolor. Det är viktigt att Sverige kan behålla kvalificerade studenter som tillför ett mervärde till svenska högskolor och universitet, detta inte minst mot bakgrund av det arbete med internationalisering av högre utbildning som pågår i Sverige.