Icke folkbokförda britters fortsatta rätt att gå i svensk skola

Publicerad · Uppdaterad

Vid ett avtalslöst utträde kommer de barn och ungdomar som med anledning av Storbritanniens medlemskap i EU har haft rätt till utbildning till följd av EU-rätten, som inte är folkbokförda i Sverige och som inte omfattas av någon undantagsbestämmelse omedelbart att förlora sin rätt till utbildning enligt skollagen. I mars 2019 fattade regeringen därför beslut om tillfälliga bestämmelser som syftar till att mildra de konsekvenser som uppstår för barn och ungdomars rätt till utbildning om Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal. Eftersom Storbritanniens utträde ur EU den 30 mars 2019 sköts upp har regeringen nu fattat beslut om förordningsändringar som innebär att de tillfälliga bestämmelserna förlängs.

Ändringarna innebär att dessa barn och ungdomar under en övergångsperiod om som längst fjorton månader efter Storbritanniens utträde ur EU ska kunna få fortsatt rätt till utbildning enligt EU-rätten. Det förtydligas även i författningstexten att bestämmelserna endast gäller om utträdet har skett utan utträdesavtal. Syftet är att bestämmelserna ska förbli ändamålsenliga trots förlängning av tidsfristen för Storbritanniens utträde.

Gruppen i fråga har de senaste åren utgjorts av ca 10 barn och ungdomar. Bestämmelserna omfattar även bl.a. barn som efter utträdet ansluter sig till en förälder som hade uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige senast dagen före utträdet.

Bestämmelserna träder i kraft den 1 november 2019 men är utformade så att de inte tillämpas förrän efter utträdet, även om det sker vid ett senare tillfälle. Om det träffas ett utträdesavtal mellan Storbritannien och EU efter att förordningen har trätt i kraft har det avtalet företräde framför förordningen eftersom EU-rätten är överordnad den nationella rätten.