Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Miljödepartementet

Klimatstrategi och dricksvatten i fokus på miljörådsmöte

Publicerad

Dricksvatten och EU:s långsiktiga klimatstrategi står på agendan när miljöminister Isabella Lövin träffar sina EU-kollegor den 5 mars. Miljöministrarna ska också diskutera hormonstörande ämnen.

Miljöminister Isabella Lövin
Miljöminister Isabella Lövin ska under mötet besluta om dricksvattendirektivet tillsammans med övriga miljöministrar i EU. Foto: Europeiska unionen

Diskussion om klimatstrategin

I Parisavtalet från 2015 uppmanas alla som skrivit under avtalet att utarbeta strategier och skicka in dem till FN senast 2020. EU-kommissionen har tagit fram förslag på en långsiktig klimatstrategi som beskriver hur EU kan minska utsläppen av växthusgaser för att nå netto noll utsläpp till 2050.  Enligt kommissionens förslag kan EU nå målet bland annat genom att öka energieffektiviseringen, fasa ut fossila bränslen, öka användningen av elfordon till transporter, använda teknik för att minska utsläppen och skapa metoder för att fånga in och lagra koldioxid.

På mötet kommer miljöministrarna att diskutera EU-kommissionens förslag till klimatstrategi. Regeringen tycker att tydliga mål är en förutsättning för att EU ska fortsätta ha sin ledande roll i de internationella klimatförhandlingarna och driva på i genomförandet av Parisavtalet. Regeringen välkomnar en fortsatt diskussion om hur omställningen ska utformas.

Ministrarna ska besluta om dricksvattenkvalitet

På miljörådet ska ministrarna besluta om en allmän inriktning om dricksvattendirektivet. Ordförandelandet Rumänien har inför mötet presenterat ett kompromissförslag som bygger på ett förslag från EU-kommissionen.  

För att avgöra kvalitet på dricksvatten används i dag ett antal parametrar och enligt förslaget ska en del av de parametrarna ändras eller tas bort. Nya parametrar ska ersätta de som tas bort, vilket bland annat innebär att man framöver ska mäta perflourerade föreningar, uran och vissa hormonstörande ämnen. Förslaget handlar också om hur risker ska hanteras i distributionssystemet innan det når konsumenterna via vattenkranen och regler för material som kommer i kontakt med dricksvatten. Ordförandelandets kompromissförslag innebär på flera punkter en ökad ambitionsnivå.

Regeringen tycker kompromissförslaget i stort är bra men att reglerna om material i kontakt med dricksvatten borde bli tydligare. 

Diskussion om hormonstörande ämnen

Miljöministrarna ska också diskutera hur EU bäst skapar ett ramverk för hormonstörande ämnen. Det med utgångspunkt i ett meddelande från EU-kommissionen. Meddelandet innehåller bland annat planer för att minimera den totala exponeringen för hormonstörande ämnen och en ambition om att påskynda utvecklingen av grundlig forskning som beslutsfattandet kan ta avstamp i.

Regeringen ser meddelandet som ett första steg mot att minska exponeringen av hormonstörande ämnen. Regeringen efterfrågar dock fortfarande mer konkreta planer och en tydlig tidsplan för när åtgärderna ska vara genomförda. 

Miljöministrarna ska också diskutera miljöanpassning av den europeiska planeringsterminen. Regeringen tycker att det är viktigt att inkludera miljöaspekten i den europeiska terminen och välkomnar därför diskussionen.

Miljöminister Isabella Lövin representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Rumänska ordförandeskapet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Mer om mötet i miljörådet den 5 mars