Artikel från Justitiedepartementet

Morgan Johansson till RIF-råd i Bryssel

Publicerad

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson deltar i morgon på rådet för rättsliga och inrikes frågor.

Tillsammans med sina europeiska ministerkollegor deltar Morgan Johansson på rådsmötet för rättsliga och inrikes frågor i morgon, den 7 mars. Vid rådsmötet kommer en lägesrapport lämnas om de pågående förhandlingarna om det gemensamma europeiska asylpaketet. Dessutom diskuteras EU:s migrationspolitiska samarbete med länder utanför EU. Diskussionen tar sin utgångspunkt i den övergripande strategin för migration och rörlighet (GAMM).

Migrationen och hur EU:s länder ska hantera migrationsströmmarna är ständigt aktuella frågor i EU-samarbetet.

– Sveriges linje är fortsatt att alla länder ska hjälpas åt. Vi har tagit ett mycket stort ansvar och kommer inte att sätta oss i den situationen vi var i 2015, igen.

Det europeiska samarbetet är mångfacetterat och brett. Ett nytt direktiv om upphovsrätt är en aktuell fråga som fått mycket uppmärksamhet.

– Mycket av direktivet är bra. Annat i direktivet har vi varit mindre nöjda med och där har Sverige också röstat nej till olika delförslag.

I maj 2018 ställde sig Sverige bakom rådets mandat att inleda förhandlingar med Europaparlamentet. Nyligen ställde sig Sverige också bakom att den kompromiss som rådet och parlamentet förhandlat överlämnades till parlamentet. Om Europaparlamentet ställer sig bakom direktivet kommer det därefter upp för omröstning i ministerrådet. Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet. I ministerrådet kan Sverige rösta ja, nej eller lägga ner sin röst och inför ministerrådets möte kommer regeringen samråda med EU-nämnden enligt de rutiner som gäller.

– Vi har så långt som möjligt verkat för att förslaget ska få en så bra utformning som möjligt. Hur Sverige slutligen kommer att ställa sig till direktivet är för tidigt att säga. Regeringen inväntar nu Europarlamentet. Därefter kommer regeringen presentera sitt slutliga förslag till handlingslinje för riksdagen.