Artikel från Finansdepartementet

Skattefrågor och europeiska planeringsterminen på Ekofins marsmöte

Publicerad

Skatt på digitala tjänster, EU:s så kallade svarta lista och den europeiska planeringsterminen var några av frågorna när EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin, möttes i Bryssel 12 mars. Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige och deltog också i Eurogruppens möte 11 mars.

Skatt på digitala tjänster

Enligt förslaget som presenterades våren 2018 ska företag över en viss storlek betala skatt på intäkter från vissa digitala tjänster. Förslaget behandlades av Ekofin i december 2018. Ministrarna kunde då inte nå en överenskommelse. Inför mötet 12 mars hade förslaget reviderats till att endast omfatta beskattning av riktad reklam.

Magdalena Andersson förklarade efter mötet varför Sverige inte ställer sig bakom förslaget.

- Jag är upprörd över att det finns stora företag som kommer undan skatt men som förslaget är formulerat så löser det inte den problematiken. Att skatt tas ut på omsättning istället för vinst går emot principiella skatteregler och riskerar att bli negativt för affärsklimat och innovation. Därför är det bra att EU inväntar den rapport som OECD arbetar med.

Sedan flera år tillbaka pågår ett internationellt arbete inom ramen för OECD med att motverka så kallad skattebaserosion och förflyttning av vinster. Syftet är att se till att vinster beskattas på den plats där de uppkommer. En stor fråga är var värde skapas i de digitala företagen. OECD:s arbete är avgörande för att nå en global samsyn i frågan. En rapport är att vänta från OECD under 2020.

Revidering av EU:s lista över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner

Ministrarna enades om en uppdatering av EU:s förteckning för jurisdiktioner som inte tillräckligt samarbetar med EU i skattefrågor. Det handlar om länder som kan eller skulle kunna användas för att undkomma skatt. Den ursprungliga listan upprättades i december 2017 och är en del i EU:s intensiva arbete de senaste åren för att bekämpa skattefusk och aggressiv skatteplanering.

I och med uppdateringen står 15 områden på det som ofta kallas EU:s svarta lista.

Den europeiska planeringsterminen

Ministrarna fick en presentation om 2019-års landrapporter och granskningar av medlemsländernas ekonomi. De är grunden för förslag till rekommendationer som kommer i juni. Ministrarna fick också en genomgång av vilka investeringar som prioriteras i Tyskland och Belgien.

För Sveriges del konstaterar EU-kommissionen att ekonomin är stabil efter flera år med stark tillväxt. Liksom tidigare år anser EU-kommissionen att svenska hushåll har en hög skuldsättning och att bostadsmarknaden är övervärderad.

Därutöver diskuterade ministrarna om sekretariatet för InvestEU ska ligga under europeiska investeringsbanken, EIB, eller i EU-kommissionen. InvestEU är ett program i förslaget till EU:s budgetram för 2021-2027 med en föreslagen garanti på 38 miljarder euro. Syftet är att mobilisera totalt 650 miljarder euro till investeringar.

På mötet diskuterades också harmoniserade punktskatter. Diskussionen visade att frågan behöver ytterligare teknisk genomlysning för att beslut ska kunna fattas om en omarbetning av ett direktiv för punktskatter.

I samband med mötet var Sverige tillsammans med EU-länder som inte infört euron inbjudet att delta i delar av Eurogruppens möte 11 mars. På Eurogruppsmötet diskuterade ministrarna ett budgetinstrument för konvergens och konkurrenskraft i Euroområdet.

Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige är EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möttes i Bryssel 12 mars. EU:s arbete för att bekämpa aggressiv skatteplanering och skattefusk fanns bland annat på dagordningen. Foto: EU-representationen

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Mer om EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.