Undantag från bestämmelserna om anmälnings- och studieavgift vid universitet och högskolor för vissa brittiska medborgare efter brexit

Publicerad

Brittiska medborgare är, i egenskap av medborgare i en stat inom Europeiska unionen (EU), befriade från anmälnings- och studieavgift för studier vid universitet och högskolor i Sverige. Om Storbritannien lämnar EU den 30 mars utan utträdesavtal omfattas brittiska medborgare av de regler som gäller för tredjelandsmedborgare. Regeringen beslutade den 21 mars 2019 att tillfälliga undantag från bestämmelserna om anmälnings- och studieavgift vid universitet och högskolor ska gälla för vissa brittiska medborgare för att mildra konsekvenserna vid utträde.

Vid ett utträde ur EU övergår brittiska medborgare från att vara medborgare i en stat inom EU till att vara så kallade tredjelandsmedborgare. Tredjelandsmedborgare är som huvudregel skyldiga att betala anmälnings- och studieavgift för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid ett universitet eller en högskola i Sverige.

Förordningsändringarna innebär att det införs tillfälliga undantag från bestämmelserna om anmälnings- och studieavgift vid universitet och högskolor för vissa brittiska medborgare, och under vissa förutsättningar deras familjemedlemmar. Närmare förutsättningar för att undantas framgår av förordningen (2019:159) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Undantagen införs i syfte att mildra konsekvenserna om Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 30 mars 2019. Om utträdet sker vid ett senare tillfälle ska de inte tillämpas förrän efter utträdet. Om ett utträdesavtal träffas mellan Storbritannien och EU efter att förordningen har trätt i kraft har det avtalet företräde framför förordningen eftersom EU-rätten är överordnad den nationella rätten.

De nya undantagen innebär att studieavgift inte ska tas ut av en brittisk medborgare för en kurs eller ett utbildningsprogram vid en högskola som han eller hon dagen före Storbritanniens utträde ur EU var antagen till eller senast den dagen hade ansökt till. Dessa studenter ges möjlighet att avgiftsfritt läsa klart den kurs eller det program de påbörjat till och med utgången av 2022.

Studieavgift ska inte heller tas ut av brittiska medborgare som dagen före utträdet hade uppehållsrätt i Sverige av andra skäl än studier. Närmare förutsättningar för att undantas i egenskap av familjemedlem framgår av förordningen (2019:159) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Undantagen gäller till slutet av mars 2020.

Sverige som ledande kunskapsnation gynnas av att utländska studenter studerar vid universitet och högskolor. Det är viktigt att Sverige kan behålla kvalificerade studenter som tillför ett mervärde till svenska högskolor och universitet, detta inte minst mot bakgrund av det arbete med internationalisering av högre utbildning som pågår i Sverige.