Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

Nytt investeringsstöd för minusutsläpp av växthusgaser

Publicerad

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Regeringen satsar 100 miljoner kronor under 2019 i ett nytt investeringsstöd för minusutsläpp av koldioxid.

Åtgärder för att stötta teknikutveckling för minusutsläpp av växthusgaser är en viktig del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna. Regeringens fokus för att nå nettoutsläpp av växthusgaser till 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp, behöver fortsatt vara att kraftigt minska utsläppen.

– För att nå utsläppsmålet behöver vi även utveckla minusutsläppstekniker som tar bort koldioxid från atmosfären såsom koldioxidavskiljning och -lagring från anläggningar som förbränner biomassa (bio-CCS). Enligt FN:s klimatpanel IPCC kan världen inte nå målet om 1,5 grader global uppvärmning utan CCS-teknik och Sverige har en unik möjlighet att bidra till minusutsläpp med bio-CCS då vi har flera stora punktkällor med biobränsleförbränning, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Medlen i satsningen får användas för utgifter kopplade till åtgärder som bidrar till negativa utsläpp av växthusgaser, såsom forskning, utveckling, test, demonstration och investeringar. Medlen får också användas till utgifter för berörda myndigheters arbete kopplade till stödet.

Hur vi når Sveriges långsiktiga klimatmål, som innebär nollutsläpp vid 2045 och minusutsläpp därefter är en viktig fråga för regeringens fortsatta arbete med klimathandlingsplanen.

Näringslivet är en viktig del i klimatomställningen. För att Sverige ska nå klimatmålet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045 behöver näringslivet goda förutsättningar för omställning. Ett antal branscher i Sverige har till exempel lagt fram ambitiösa färdplaner mot noll-utsläpp inom ramen för regeringens arbete med Fossilfritt Sverige.

Regeringen tillsatte i juli 2018 en utredning om kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp. Utredningen ska redovisa sina förslag inklusive ett förslag till strategi för negativa utsläpp senast den 31 januari 2020.

Vårbudgeten 2019

Den 10 april lämnade regeringen 2019 års ekonomiska vårproposition samt propositionen Vårändringsbudget för 2019 till riksdagen.

Vad är CCS och bio-CCS?

CCS (Carbon Capture and Storage) är den engelska förkortningen för koldioxidavskiljning och lagring. CCS innebär att man avskiljer koldioxiden från rökgaserna och transporterar den till en permanent lagringsplats. När koldioxidutsläpp från förbränning av biomassa avskiljs och lagras kallas tekniken för bio-CCS. Till skillnad från CCS på utsläpp från fossila källor leder bio-CCS till minusutsläpp, dvs. ett upptag av koldioxid från atmosfären.