Särskilda satsningar i vårändringsbudgeten inom Infrastrukturdepartementets utgiftsområden

Publicerad

Fortsatt stöd till solceller, stärkt bredbandsutbyggnad, nattåg till kontinenten, kompensation till icke-statliga flygplatser i Norrland för påverkan av flygskatten och underhåll av enskilda vägar samt järnvägar.

Fortsatt stöd till solceller

I vårändringsbudgeten tillförs 300 miljoner kronor för att säkerställa utbyggnaden av solceller för 2019. Därmed kan investeringsstödet till solceller lämnas till fler projekt än vad som tidigare prognosticerats.

Stödet till investeringar i solceller regleras i förordningen (2009:689). Här angavs tidigare att stöd får lämnas med högst 30 procent av stödberättigande kostnader. Genom en revidering av förordningen ändras nu stödet till upp till 20 procent av de stödberättigande kostnaderna. Det möjliggör att investeringsstöd till solceller kan lämnas till betydligt fler projekt än tidigare. Den nya stödandelen gäller också ansökningar som nu ligger i kön.

Pressmeddelande: Fortsatt stöd till solceller

Regeringen stärker bredbandsutbyggnaden

Bredbandsutbyggnaden i landet stärks i landsbygdsprogrammet med sammanlagt 195 miljoner kronor. Satsningen bidrar till att nå regeringens bredbandsmål och ge fler hushåll tillgång till snabbt bredband i lands- och glesbygd.

Regeringen har inom ramen för landsbygdsprogrammet totalt satsat 4,25 miljarder kronor för utbyggnad av snabbt bredband, i lands- och glesbygd. Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att satsningen på bredband förstärks med 100 miljoner kronor.

Av tillskottet förs 95 miljoner till pågående bredbandssatsning i landsbygdsprogrammet och 5 miljoner kronor till Post- och telestyrelsen för att främja utbyggnaden av snabbt bredband.

Utöver detta förs 100 miljoner kronor till bredbandssatsningen genom satsningarna kopplade till landsbygdspropositionen. Sammantaget förs därmed 200 miljoner kronor till existerande bredbandssatsning för att öka takten i bredbandsutbyggnaden.

Nattåg till kontinenten

Regeringen vill förbättra människors möjligheter att resa med liten klimatpåverkan. Därför föreslår regeringen 50 miljoner kronor under 2019 på nattåg till övriga Europa. Regeringen föreslår att Trafikverket bör få i uppdrag att upphandla nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer. Satsningen är en del i regeringens politik av omställningen av hela transportsystemet.

Pressmeddelande: Nattåg till kontinenten

Flygskatten – och kompensation till flygplatser i Norrland

Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer. Flygets klimatpåverkan ska minska. Regeringen anser att det är rimligt att flyget även fortsatt står för åtminstone en del av sina klimatkostnader. Om det är så att flygskatten, på 61 kronor per resenär har lett till ökade driftsunderskott för de icke statliga flygplatserna i Norrland ska de ha ersättning

Därför föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2019 att ytterligare 57 miljoner kronor ska avsättas för ersättning till icke statliga flygplatser i Norrland . Stödet för 2019 uppgår då till totalt 99 miljoner kronor för 2019.

Pressmeddelande: Kompensation till icke statliga flygplatser i Norrland

Underhåll av enskilda vägar samt järnvägar

De enskilda vägarna är en viktig del av transportnätet på landsbygden. Det finns ett uppdämt behov av underhållsåtgärder för bland annat broar på det vägnät som får statsbidrag för enskild väghållning. Dessa är kostsamma att underhålla.

Om de inte underhålls finns en risk att dessa objekt förlorar sin hållfasthet och att de därmed inte kommer att kunna användas av exempelvis tyngre fordon. Regeringen föreslår därför att 66 miljoner kronor bör tillföras anslaget för statsbidrag till enskild väghållning.

Samtidigt föreslår regeringen en satsning på 56 miljoner kronor för järnvägsunderhåll. Det handlar bland annat om att främja spårbundna godstransporter.

En väl fungerande infrastruktur för väg och järnväg är viktig för landsbygdernas konkurrenskraft.

Pressmeddelande: Satsningar på enskilda vägar och godstransport i vårändringsbudgeten

Vårändringsbudgeten

Vårändringsbudgeten är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna