Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Vårbudgeten 2019 på fem minuter

Publicerad

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Den 10 april överlämnade regeringen vårens ekonomiska propositioner till riksdagen. I den ekonomiska vårpropositionen redovisar regeringen sin bedömning av det ekonomiska läget samt inriktningen för politiken kommande år. I propositionen Vårändringsbudget redovisas regeringens förslag till ändringar i årets budget.

Den ekonomiska vårpropositionen och förslagen i vårändringsbudgeten bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

I höstas överlämnade en övergångsregering budgetpropositionen till riksdagen för första gången i historien. Budgetförslaget utgick från budgeten för 2018 justerad utifrån ett antal principer som övergångsregeringen tagit fram efter kontakter med fem andra riksdagspartier. Men riksdagen beslutade inte om det förslaget utan om en budget som föreslagits av Moderaterna och Kristdemokraterna. Och det är den budgeten som är utgångspunkten för vårändringsbudgeten.

Budgeten är den första sedan januariavtalet slöts mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

– Med januariavtalet som grund bygger vi nu förändring som är hållbar över tid. Vi vill skapa förutsättningar för ett samhälle där sammanhållning och trygghet går hand i hand med människors frihet och möjligheter. Så tar vi Sverige framåt, säger finansminister Magdalena Andersson.

Förslag som regeringen genomför redan i år

I vårändringsbudgeten presenterar regeringen en rad olika förslag för fler jobb, satsningar för att möta klimatutmaningen, stärka välfärden samt för att hela Sverige ska växa. Totalt föreslår regeringen nya reformer för 4,5 miljarder kronor.

Reformerna i vårbudgeten handlar som vanligt om oundvikligheter, men också om att genomföra januariavtalet. Till följd av att vissa verksamheter fick mer medel än de behövde när övergångsregeringen utgick från de överenskomna principerna för höstens budget, innehåller vårbudgeten också utgiftsminskningar.

Förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2019, miljarder kronor
  2019
Fler ska komma i arbete 1,1
Välfärden ska stärkas 0,9
Hela landet ska växa 0,5
Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland 2
Summa 4,5
Källa: tabell 1.1 2019 års ekonomiska vårproposition

Hela tabellen med förslag i propositionen Vårändringsbudget 2019 som pdf

Hela tabellen med förslag i propositionen Vårändringsbudget 2019 som excel

Fler ska komma i arbete

Arbete är den viktigaste förutsättningen för egen försörjning och etablering i samhället. En hög sysselsättning är också grunden för den gemensamma välfärden. Sysselsättningsgraden i Sverige är den högsta på över 25 år och den högsta inom EU. Trots den positiva utvecklingen finns det fortsatt stora problem på arbetsmarknaden. Följande förslag vill regeringen genomföra redan i år för att jobben ska bli fler och för att fler ska komma i arbete:

Välfärden ska stärkas

Sverige ska fortsätta att vara ett ledande välfärdsland. En väl utformad generell och skattefinansierad välfärd är viktig för att jämna ut människors livsvillkor och bidra till jämlikhet och jämställdhet. Följande förslag vill regeringen genomföra redan i år för att stärka välfärden:

Hela landet ska växa

Politiken ska komma hela landet till del. Såväl landsbygd och glesbygd som mindre och större städer ska kunna utvecklas. Följande förslag vill regeringen genomföra redan i år för att hela landet ska växa:

Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att kunna lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet. Följande förslag vill regeringen genomföra redan i år för att Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland:

Övriga skatteförslag som presenteras i vårändringsbudgeten:

Regeringens bedömning av ekonomins utveckling

Konjunkturläget har stärkts i Sverige de senaste åren och tillväxten har varit hög. Under den senaste tiden har dock flera indikatorer på den ekonomiska utvecklingen sjunkit något, vilket pekar på att tillväxten kommer att mattas av under 2019.

Arbetsmarknaden går fortsatt starkt och prognosen för arbetslösheten sänks något vilket beror på starka utfall för fjärde kvartalet 2018.

Storbritanniens utträde ur EU, amerikansk handelspolitik och osäkerheten på den svenska bostadsmarknaden gör dock att det finns risk för att utvecklingen blir svagare än väntat.

Läs en sammanfattning av regeringens bedömning av ekonomins utveckling i avsnittet Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (2019 års ekonomiska vårproposition)

Nyckeltalstabell
  2018 2019 2020 2021 2022
BNP, kalenderkorrigerad, procentuell förändring 2,4 1,6 1,4 1,5 2
Sysselsättning, 15–74 år, procentuell förändring 1,8 1,3 0,2 0,6 0,7
Arbetslöshet, % av arbetskraften 15–74 år 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5
Offentliga sektorns finansiella sparande, % av BNP 0,7 0,6 0,7 1,1 1,9
Strukturellt finansiellt sparande offentlig sektor, % av BNP 0,1 0,2 0,5 1 1,9
Anm: Försörjningsbalansen avser fasta priser
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar

Om riksdagsbehandlingen

Efter att den ekonomiska vårpropositionen och propositionen Vårändringsbudget för 2019 lämnats till riksdagen har riksdagens ledamöter möjlighet att lämna motioner med alternativa förslag under de följande två veckorna. Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som ingår i vårpropositionen behandlas av finansutskottet. Förslaget till ändringsbudget, inklusive ändrade anslagsramar, inkomstberäkningar och eventuella lagförslag bereds i finansutskottet.

Riksdagen fattar beslut om propositionerna under juni månad, preliminärt beslutsdatum är den 18 juni 2019.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.