Artikel från Kulturdepartementet

Amanda Lind mötte Ungdomspolitiska rådet

Publicerad

Målet för ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Amanda Lind är kulturminister, demokratiminister, idrottsminister och även ungdomsminister. Det var i rollen som ungdomsminister som hon bjöd in Ungdomspolitiska rådet till ett dialogmöte den 9 maj.

Amanda Lind sitter i mitten vid kortsidan av ett långt konferensbord. Vid sidorna sitter deltagare från olika organisationer.
Ungdomspolitiska rådet fungerar som ett forum för diskussion och samråd om aktuella frågor inom ungdomspolitiken. Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

– Ungdomspolitiken är ett av mina ansvarsområden, men frågor som rör barn och unga återfinns i alla andra politikområden också. Till exempel handlar lokala kultur- och idrottsfrågor ofta i grund och botten om barns rätt till en meningsfull fritid och jämlika levnadsvillkor. Men det handlar också om utbildning, arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande och mycket annat, inledde Amanda Lind.

Dialogen med unga är central

Ungdomspolitiska rådet fungerar som ett forum för diskussion och samråd om aktuella frågor inom ungdomspolitiken. Regeringen vill att rådet ska ha en strategisk roll i utformningen av ungdomspolitiken, där dialogen med ungdomar är central.

Temat för maj-mötet var ”Ungas inflytande och förutsättningar för deltagande i demokratiska processer”. Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, presenterade inledningsvis en rapport ”Fokus 18 – Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige”.

Rapporten visar bland annat att varannan ung inte känner sig inkluderad i samhället. Flera likheter framkommer mellan dem som bor i landsbygd, glesbygd och utsatta områden och hur de ser på sina hinder och möjligheter att leva de liv de vill leva.

– Unga är en av grupperna som riskerar att hamna i demokratiskt utanförskap. Det finns undersökningar som visar att uppemot en femtedel av befolkningen uppger att de saknar nödvändiga resurser för att vara aktiva medborgare. Det är vanligare i socioekonomiskt svaga grupper men som också kan hänga samman med funktionsvariation, språkkunskaper eller i vilken typ av bostadsområde man bor i, sa Amanda Lind.

Ungdomsrörelser utsatta för hot och hat

Som en del i dialogen diskuterades också hot och hat mot ungdomsrörelsen under mötet. Många av organisationerna vittnar om stora problem med allt från kränkande kommentarer till i vissa fall rena dödshot. Det är av stor vikt att förhindra hot och hat och värna det demokratiska samtalet.

Ungdomsrörelsen är en viktig del av civilsamhället och platserna där demokratiska samtal förs är viktiga. De börjar i elevkåren på skolorna, i studiecirkeln, på biblioteket, i omklädningsrummet på idrottsplatsen. Sammanhang där människor träffas, samarbetar och förändrar sin egen och andras vardag är avgörande för demokratin. Det möjliggörs av ett starkt lokalt föreningsliv.

Om Ungdomspolitiska rådet

Ungdomspolitiska rådet består av sex permanenta medlemmar och 20 roterande medlemmar vilka överlappande väljs på mandatperioder om fyra år. För att delta i det Ungdomspolitiska rådet som roterande medlem ska en organisation få statsbidrag från MUCF. Spridning mellan olika typer av organisationer, till exempel politiska organisationer, organisationer bildade på etnisk grund, intresseorganisationer, hobbyorganisationer m.fl. eftersträvas. Därutöver eftersträvas en blandning av etablerade och nystartade organisationer samt större och mindre organisationer.

De permanenta medlemmarna är:
− Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU)
− Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
− Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
− Sveriges kommuner och landsting (SKL)
− Nationella nätverket för ungas inflytande (NUNI)
− Riksidrottsförbundet (RF)

De nuvarande roterande medlemmarna är:
Esport United, Grön Ungdom, International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA) Sweden, Judiska Ungdomsförbundet, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, Riksförbundet 4H Sverige, Rädda barnens Ungdomsförbund, Sáminuorra, Unga Drogförebyggare, Unga Hörselskadade, Vi Unga, Europeiska Ungdomsparlamentet, Förbundet Aktiv Ungdom, jagvillhabostad.nu, Riksorganisationen Unga Reumatiker, Scoutförbundet, Svenska Kyrkans Unga, Sverigefinska Ungdomsförbundet, Unga Feminister och Ung Media Sverige.