Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

EU:s inre marknad och industripolitik på ministermöte 27 maj

Publicerad

Överenskommelser om arbetet med utvecklingen av EU:s inre marknad och industri på lång sikt står på dagordningen när EU:s ministerråd för konkurrenskraft möts i Bryssel 27 maj. På mötet kommer också det inkommande finska EU-ordförandeskapet att presentera sitt arbetsprogram.
Ann Linde, minister för utrikeshandel, företräder Sverige på mötet.

Långsiktiga EU-strategier för inre marknad och industri

Ministrarna förväntas anta rådslutsatser som syftar till långsiktiga strategier för både EU:s inre marknad och EU:s industripolitik. I utkasten uppmanas EU-kommissionen att ta fram handlingsplaner baserade på alla relevanta politikområden.

Regeringen står bakom förslagen till slutsatser.

Ny ambitionsnivå för en konkurrenskraftig inre marknad

I utkastet till slutsatser uppmanas EU-kommissionen att ta fram en ny inriktning för den inre marknaden. Utkastet nämner särskilt utvecklingen av tjänstesektorn och integrationen av digitala tjänster. EU-kommissionen uppmanas i senast i mars 2020 vara klar med en analys om hinder och möjligheter för den inre marknaden.

Regeringen är positiv till att politiken för den inre marknaden omfattar alla relevanta politikområden, såsom digitalisering och industripolitik. Regeringen understryker bland annat vikten av den inre marknadens öppenhet mot omvärlden och att förslaget svarar mot behovet av att handeln med tjänster och digitaliseringens utveckling och möjligheter uppmärksammas.

Strategi för EU:s industripolitik med vision för 2030

Behovet av en omfattande och långsiktig strategi uppmärksammades senast vid EU-toppmötet i mars 2019. Konkurrenskraftsrådet ska nu anta rådslutsatser där EU-kommissionen uppmanas att ta fram en industristrategi med en tydlig vision för år 2030.

Strategin ska följas av en handlingsplan och en mekanism som gör att strategin genomförs. Strategin ska vara en prioritering i EU-kommissionens strategiska agenda och vara klar senast när den nya EU-kommissionen är på plats hösten 2019.

Förslaget till slutsatser lyfter fram industrins betydelse för hållbar tillväxt, arbetstillfällen och ekonomisk utveckling. Det hänvisar också till Europeiska rådets uppmaning om att skapa starkare länkar mellan industripolitiken, den inre marknaden, forsknings- och innovations-, digitaliserings- och miljöpolitiken.

Regeringen är positiv till förslaget. Regeringen vill se en strategi som tar tillvara de möjligheter som strukturomvandling, digitalisering, grön omställning, utvecklingen av tjänster och regionala värdekedjor medför. Regeringen anser att den inre marknaden har en viktig roll i strategin och att statsstöds- och konkurrensregler säkerställer industriell styrka och konkurrenskraft.

Turismsektorns konkurrens- och drivkraft

Ministrarna förväntas anta rådslutsatser som understryker turismnäringens betydelse för sysselsättning, regional tillväxt och social sammanhållning i EU under nästa decennium. Slutsatserna tar upp utmaningar för en hållbar turism och för digitaliseringens möjligheter i turismnäringens utveckling. EU-kommissionen uppmanas att utforma en politik för turistnäringen i enlighet fördragets kompetensfördelning.

Regeringen står bakom ordförandeskapets förslag till slutsatser.

Blandade frågor

Det rumänska ordförandeskapet kommer att informera om arbetet med förslaget till direktiv om gränsöverskridande ombildning, fusion och delning. Det syftar till att undanröja administrativa hinder för registrering av aktiebolag och ingår i det så kallade bolagsrättspaketet.

Ordförandeskapet ska också informera om läget i förhandlingar om konsumentlagstiftning. Det handlar dels om arbetet med oskäliga villkor i konsumentavtal, prismärkning av varor, otillbörliga affärsmetoder och dels om grupptalan i syfte att skydda konsumenters kollektiva intressen

Därtill kommer ordförandeskapet att informera om förordningen om allmän säkerhet för motorfordon som har förhandlats och sannolikt antas av Europaparlamentet inom kort. Förordningen ställer krav på en rad säkerhetsfunktioner, till exempel olika typer av varningssystem.

EU-kommissionen kommer att presentera en utvärdering av notifieringssystemet Rapex för farliga produkter.

I samband med mötet deltar Ann Linde också i EU:s utrikesråd som 27 maj handlar om handelsfrågor.

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för konkurrenskraftsrådet 27 maj

Mer om mötet om konkurrenskraft 27 maj

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.