Riktlinjedebatter om rymd och forskning

Publicerad

EU-ländernas ministrar för rymd och forskning möts i Bryssel 28 maj. De kommer dels att debattera Europas framtida roll inom rymdverksamheten och dels strategiska vägval inom forskning och innovation. Forskningsdebatten tar sikte på stora samhällsutmaningar som exempelvis energiomställning.

Malin Cederfeldt Östberg
Statssekreterare Malin Cederfeldt Östberg företräder Sverige när EU:s konkurrenskraftsråd möts 28 maj. Riktlinjedebatter om europeisk rymdverksamhet och forskning står på dagordningen. Foto: Sveriges EU-representation

Debatt om Europas roll inom rymdverksamheten

Inför debatten om Europas roll har det rumänska ordförandeskapet pekat ut två vägledande frågor. De handlar om hur europeisk rymdverksamhet bättre kan utvecklas och koordineras och om en gemensam ambition för att ta en global roll.

I debatten kommer regeringen att framhålla den växande betydelse som rymdverksamheten och data som genereras från rymden har för funktioner i samhället. Det är bland annat fråga om data för applikationer, bättre kunskap om klimateffekter, forskning och teknologi som alla ökar europeisk konkurrenskraft.

Regeringen anser att den europeiska rymdstrategin från 2016 ska ha en fortsatt vägledande roll. Det betyder att EU bör fortsätta att prioritera jordobservationsprogrammet Copernicus och positioneringssystemet Galileo samt övervakningsprogrammet för rymdskrot. Regeringen framhåller att rymden är en gemensam resurs som bör förvaltas inom ramen för FN och att Europeiska rymdbyrån, ESA, har en viktig roll att spela.

Slutsatser om rymdverksamhetens möjligheter

Ministrarna ska ta ställning till slutsatser från ordförandeskapet om rymdverksamhetens roll för tjänster som skapar samhällsekonomiska värden.

Slutsatserna tar bland annat upp rymdsektorns snabba förändring med nya industriella aktörer och de utmaningar och möjligheter som utvecklingen ger europeiska företag. Slutsatserna handlar också om kopplingen till utvecklingen av europeisk konkurrenskraft, innovation och jobb och vikten av att Europa säkrar sitt tillträde till rymden. Att den europeiska rymdbyrån, ESA, och nationella rymdorgan behöver fortsätta utvecklas påpekas också.

Regeringen står bakom förslaget.

Gemensam debatt mellan EU:s och ESA:s rymdministrar

I samband med konkurrenskraftsrådets möte kommer det nionde mötet i det så kallade rymdrådet att hållas. Mötet är gemensamt för Europeiska unionens råd och Europeiska rymdbyrån, ESA, på ministernivå. Vid mötet kommer ministrarna att diskutera vilka viktiga framtidsfrågor som behöver hanteras framöver samt hur man ska stärka den europeiska samsynen i olika rymdfrågor.

Debatt om forskning och innovation som drivkrafter i Europa

Vilka är de viktigaste strategiska valen för att säkerställa att forskning och innovation är en stark drivkraft för ett mer konkurrenskraftigt EU? Frågan är utgångspunkt för ministrarna i den riktlinjedebatt som de förväntas ha på mötet.

Regeringen anser att forskning och innovation driver EU:s konkurrenskraft framåt och bör ses i ett brett perspektiv. Regeringen avser att lyfta fram att nationella insatser är en förutsättning. EU-nivån inte kan kompensera för dessa men EU:s medlemmar måste däremot hjälpas åt och samordna sina insatser.

Därutöver kommer det inkommande finska ordförandeskapet att presentera sitt arbetsprogram.

Statssekreterare Malin Cederfeldt Östberg företräder Sverige på mötet som äger rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s ministerråd för konkurrenskraft 27-28 maj

Mer om mötet i EU:s ministerråd för konkurrenskraft 27-28 maj

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.