Artikel från Finansdepartementet

EU:s finansministrar ska besluta om punktskatt på alkohol

Publicerad

När EU:s ekonomi- och finansministrar träffas den 17 maj ska de besluta om punktskatter på alkohol och anta slutsatser om kommissionens djupgranskning av bland annat Sverige. Ekofinrådet ska också diskutera beskattning av den digitala ekonomin.

Beslut om ändring av punktskatter på alkohol

Under rådsmötet den 17 maj ska ministrarna besluta om en politisk överenskommelse kring EU-reglerna om punktskatter på alkohol och alkoholdrycker. EU-kommissionen har föreslagit vissa ändringar i dessa regler, bland annat för när ett medlemsland kan besluta om lägre alkoholskatt. Reglerna är i huvudsak frivilliga för medlemsländerna att tillämpa. En regel handlar om alkohol som tillverkas för eget bruk.

Regeringen kan acceptera ändringarna. Det är dock viktigt att utformningen av reglerna inte skapar en oskälig administrativ börda för svenska myndigheter eller företag.

Beslut om procedurregler för punktskatt

Kommissionen har också förslagit ändringar i ett omarbetat direktiv om punktskatter. Syftet med ändringarna är att minska risken för fusk. Detta ska bland annat göras genom att bättre följa förflyttningarna av varor mellan medlemsländer, framöver ska den som flyttar punktskattepliktiga varor vara skyldig att lämna uppgifter om punktskatteförhållanden. Förslagen berör harmoniserade punktskatter när det gäller alkohol-, tobak- och energiskatt. Regeringen kan acceptera förändringarna. Finansministrarna väntas på mötet den 17 maj nå en politisk överenskommelse kring kommissionens förslag.

Beskattning av den digitala ekonomin

Ekofinrådet ska också diskutera beskattning av den digitala ekonomin i en internationell kontext. Sedan flera år tillbaka pågår ett omfattande internationellt arbete för att motverka så kallad skattebaserosion och flyttning av vinster. Den svenska regeringen är negativ till att koordinera en EU-position på det direkta skatteområdet. Detta eftersom den direkta beskattningen ligger inom medlemsstaternas befogenhet.

Granskning av ekonomiska obalanser

EU-kommissionen har genomfört djupgranskningar av Sverige och ytterligare 12 medlemsländer i syfte att avgöra om länderna har makroekonomiska obalanser. I samtliga länder hittade kommissionen sådana obalanser, tre länder bedömdes ha alltför stora obalanser.

Kommissionen bedömer att Sverige har makroekonomiska obalanser som behöver åtgärdas och övervakas. Kommissionen pekar då framförallt på hushållens höga skuldsättning som är kopplad till långvariga och stora uppgångar i bostadspriser.

Finans- och ekonomiministrarna väntas ställa sig bakom kommissionens övergripande bedömningar av djupgranskningarna och genomförandet av 2018 års landsspecifika rekommendationer. Regeringen håller med om att de svenska hushållens höga skuldsättning utgör en risk för den makroekonomiska stabiliteten. Regeringen och berörda myndigheter följer därför noga utvecklingen kring hushållens skuldsättning och på bostadsmarknaden i Sverige.

Finansminister Magdalena Andersson representerar Sverige på mötet i Bryssel. Magdalena Andersson deltar även på mötet i Eurogruppen i inkluderande format den 16 maj.

 

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.