Tillsammans för ett säkrare transportsystem

Publicerad

Trafiksäkerhet är en del av ett hållbart samhälle och svenskt trafiksäkerhetsarbete utgår från Nollvisionen. Nollvisionen är det långsiktiga målet att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i transportsystemet och att transportsystemet måste anpassas successivt till detta. Antalet omkomna inom vägtransportområdet ska enligt en av det transportpolitiska hänsynsmålets preciseringar halveras mellan 2007 och 2020 och antalet allvarligt skadade ska minska med en fjärdedel under samma period.

  • Ministern pratar i mikrofon under ett möte.

    Tomas Eneroth diskuterar innehållet för den kommande ministerkonferensen om trafiksäkerhet på väg i Sverige 2020.

    ITF summit 2019.

  • Bilden föreställer en jordglob med konferensens namn tryck ovanpå.

    Logotypen för 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety in 2020

    Regeringskansliet

Nollvisionen är en ambitiös och visionär målsättning och innebar även ett systemskifte i svenskt trafiksäkerhetsarbete. Med Nollvisionen anpassas trafiksystemet efter människan istället för att människan ska förmås anpassas efter trafiksystemet. I september 2016 beslutade regeringen om ett inriktningsdokument för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet i sin helhet, en nystart för Nollvisionen.

Sverige värd för global trafiksäkerhetskonferens

Sveriges resultat på trafiksäkerhetsområdet, tillsammans med vårt angreppssätt utifrån Nollvisionen, har väckt stor efterfrågan i världen. Den 19–20 februari 2020 står Sverige värd för den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet på väg, 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety. Konferensen väntas samla ministerledda delegationer från uppemot 80-talet länder och genomförs i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO.

Svensk trafiksäkerhet är ett föredöme i världen och i samband med konferensen har Sverige möjlighet att stärka Sverigebilden.  Konferensen möjliggör även att fler länder ute i världen kan förstå att nollvisionen är ett framgångskoncept.

Många dör i trafiken – men det går att vända trenden

Varje år omkommer 1,4 miljoner människor i trafiken. Det betyder att 3 500 människor mister livet i trafiken, varje dag. Idag är trafikolyckor den åttonde vanligaste dödsorsaken i världen, och bland unga människor (mellan 5–24 år) är det den allra vanligaste dödsorsaken. Med en ökad motorisering runt om i världen har dödstalen stigit, och väntas stiga ännu mer när trafiken ökar. Världshälsoorganisationen WHO bedömer att trafikolyckor kommer att vara den femte vanligaste dödsorsaken globalt år 2030.

–Trots det dystra läget, och de stora utmaningarna, så finns det anledning att vara optimist. Många länder har visat att det går att vända trenden och Sverige är ett sådant land, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

– När Sverige står som värd för världens största trafiksäkerhetskonferens ska vi också se till att fler länder ute i världen följer med på den här resan, förstår poängen bakom nollvisionsarbetet och inspireras av Sverige, fortsätter infrastrukturministern.

Globalt arbete för säkrare vägtrafik

Även globalt finns det anledning att vara optimist. Världens ledare har slutit upp kring trafiksäkerhetsfrågorna sedan femton år tillbaka. Vid den första globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet i Ryssland initierades en så kallad ”Decade of action” 2011–2020. Syftet var att lyfta trafiksäkerhetsfrågorna politiskt och förmå världens ledare på området av att vidta åtgärder för att minska dödstalen i trafiken.

2015 introducerades Agenda 2030 och mål 3.6 anger att antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras till 2020. Trafiksäkerhetsfrågorna har dock en tydlig bäring på en rad andra hållbarhetsaspekter inom Agenda 2030 såsom jämställdhet, demokrati, folkhälsa, stadsutveckling och innovationer.

Målet med konferensen är att skapa en global uppslutning kring en framåtsyftande deklaration med riktlinjer för det fortsatta globala trafiksäkerhetsarbetet till år 2030.

Konferensen uppmärksammas under ITF Summit

Under årets högnivåmöte International Transport Forum (ITF) i Leipzig anordnar Infrastrukturdepartementet med Infrastrukturminister Tomas Eneroth som värd en session om den globala ministerkonferensen. Fokus är på att gemensamt diskutera utmaningar och behov, kommande konferensen i februari 2020, samt hur det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet ska bedrivas fram till 2030.

3rd Ministerial Global Conference on Road Safety

Den 19–20 februari 2020 står Sverige värd för 3rd Ministerial Global Conference on Road Safety med tema Achieving Global Goals 2030. Syftet med konferensen är att följa upp och sammanfatta det globala trafiksäkerhetsarbetet som gjorts inom FN, WHO och dess medlemsländer, samt ge en inriktning för det fortsatta arbetet. Enligt FN:s resolution ska konferensen anta ”en framåtsyftande deklaration” om det globala trafiksäkerhetsarbetet. Målet med konferensen är att nå global enighet om riktlinjer för fortsatt internationellt samarbete kring trafiksäkerhet till år 2030. Konferensen och deklarationen bör resultera i tydliga rekommendationer för hur det globala trafiksäkerhetsarbetet bör bedrivas från 2020 och framåt.

Trafiksäkerhetskonferensen har tidigare arrangerats i Moskva 2009 och i Brasilia 2015. Konferensen är en avslutning på FN:s decennium för trafiksäkerhet.

ITF Summit

En internationell konferens där transport- och infrastrukturministrar från hela världen samlas för att diskutera globala utmaningar.