Artikel från Näringsdepartementet

Uppföljning och mätbara mål i fokus på möte om EU:s jordbrukspolitik

Publicerad

Hur ska EU:s gemensamma jordbrukspolitik se ut efter 2020 och hur ska EU kunna följa upp att medlemsländerna verkligen når målen? Det är något som EU:s jordbruksministrar kommer att diskutera den 14 maj. Statssekreterare Per Callenberg representerar Sverige.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
På mötet den 14 maj ska jordbruksministrarna diskutera den gemensamma jordbrukspolitiken och klimatstrategin. Foto: Europeiska rådet

Mer resultatorienterad jordbrukspolitik

I juni förra året presenterade EU-kommissionen ett förslag till en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken. Kommissionen föreslår bland annat att medlemsländerna ska ta ett större ansvar för hur de ska genomföra och följa upp jordbrukspolitiken. Uppföljningen går ut på att kontrollera om de uppsatta målen har uppnåtts genom att medlemslandet mäter ett antal indikatorer. Indikatorerna ska sedan rapporteras in till EU-kommissionen.

Uppföljning av relevanta mål

Jordbruksministrarna har diskuterat kommissionens förslag på flera ministermöten under det senaste året. Nu, den 14 maj, kommer ministrarna att ha en övergripande diskussion om styrningen av politikens genomförande och hur rapporteringen tillbaka till EU-kommissionen ska gå till.

Regeringen tycker att kommissionens förslag om att jordbrukspolitiken ska bli mer resultatorienterad är i grunden bra. En förutsättning för att det ska lyckas är dock ett nytt uppföljningssystem med relevanta indikatorer som inte medför ökad administration.

Jordbrukspolitiken och klimatet

Senast 2020 ska EU ta fram en långsiktig klimatstrategi som ska skickas in till FN. EU-kommissionen har tagit fram ett förslag och på mötet den 14 maj ska jordbruksministrarna behandla jordbrukspolitikens koppling till klimatstrategin. Kommissionen pekar bland annat på att växthusgasutsläpp kan minskas genom effektiv och hållbar produktion, att digitalisering och smarta tekniker behövs för precisionsjordbruk och vikten av att behålla och öka kolinlagringen i skog, jordar och odlingsmark. På mötet ska jordbruksministrarna diskutera kommissionens förslag och vilka åtgärder som ministrarna ser som mest angelägna på nationell och EU-nivå.

Statssekreterare Per Callenberg företräder Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen