Artikel från Finansdepartementet

Ändring i regleringsbrevet för Finansinspektionen

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ge Finansinspektionen i uppdrag att inrätta och leda en krishanteringsgrupp för den centrala motparten Nasdaq Clearing AB. Inrättandet av en krishanteringsgrupp sker i förberedande syfte och följer av internationella principer.

Syftet med krishanteringsgruppen är att samla de myndigheter som berörs i händelse av att den centrala motparten hamnar i kris. Finansinspektionen ska i arbetet med krishanteringsgruppen beakta internationella principer för krishanteringsgrupper (eng. Crisis Management Groups) och förslaget till ny EU-förordning om krishantering av centrala motparter.

En central motpart är en aktör som hanterar risker vid handel med finansiella instrument genom att gå in som mellanhand mellan köpare och säljare. Centrala motparter är därför en viktig del i det finansiella systemet. I Sverige finns en central motpart, Nasdaq Clearing AB.

Beslutet har tagits utifrån Rådet för finansiell stabilitets internationella principer om krishanteringsgrupper för centrala motparter. Principerna innebär bland annat att krishanteringsgrupper ska etableras för centrala motparter som bedöms vara systemviktiga i mer än ett land. Nasdaq Clearing AB är en av totalt tretton sådana i världen.

Uppdraget ges till Finansinspektionen genom en ändring i myndighetens regleringsbrev för år 2019.

Rådet för finansiell stabilitet

Rådet för finansiell stabilitet (eng. Financial Stability Board) är en internationell nämnd som samordnar arbete mellan nationella myndigheter och internationella regleringsorgan inom området finansiell stabilitet. Rådet belyser sårbarheter samt utvecklar, samordnar och inför internationell reglering och tillsyn.