Artikel från Finansdepartementet

Ändringar i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder

Publicerad · Uppdaterad

I juni 2019 beslutade regeringen om ändringar i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.
I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen anslag och bemyndiganden för ett fortsatt investeringsstöd på nivån 3 miljarder kronor årligen. Under hösten förväntas regeringen besluta om vissa förändringar i villkoren för stödet. Att göra om investeringsstödet för hyresrätter omfattas av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Ändringarna som regeringen beslutat om innebär:

  • att stöd får lämnas om ansökan inkommit till länsstyrelsen före den 1 januari 2019.
  • att förutsättningarna för att ta emot förhöjt stöd därför att byggnaden uppfyller högre krav på energianvändning prövas först vid beslutet om utbetalning av stöd. Prövningen sker då i relation till de krav på energianvändning som gäller vid det tillfället.

Ändringarna träder i kraft den 23 juli 2019. Ansökningar om stöd som inkommit till länsstyrelsen före den 1 januari 2019 kommer att prövas mot bestämmelserna i den ändrade förordningen.

Som framgår av vårändringsbudgeten avser regeringen att senare återkomma om investeringsstödets framtida utformning.

Den 10 juli remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag om nya villkor för investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Läs mer:

Pressmeddelande: Effektivare investeringsstöd för hyresbostäder

Bakgrund

I december 2018 beslutade riksdagen om en budget för 2019 som innebar att länsstyrelserna inte kunde fatta ytterligare beslut om investeringsstöd enligt förordningen (2016:881). Därefter föreslog regeringen i vårändringsbudgeten för 2019 nya anslag och bemyndiganden för att möjliggöra beslut om redan inkomna ansökningar. Förslaget beslutades av riksdagen 18 juni 2019.

Kraven på energianvändning i byggnader kommer att skärpas successivt. Ett särskilt investeringsstöd för byggnader med låg energianvändning bör bara ges om byggnaden väsentligt underskrider gällande krav och detta medför högre investeringskostnader. Genom att koppla prövningen av förhöjt stöd till utbetalningstillfället och vid den tidpunkten gällande nybyggnadskrav, anpassas stödvillkoren till de succesiva skärpningarna av kraven på energianvändning.