Artikel från Finansdepartementet

Ändringar i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder

Publicerad Uppdaterad

Under 2019 beslutade regeringen om förändringar i förordningen om investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande – i juni om ansökningar som inkom före den 1 januari 2019, och i december om att återinföra ett effektivare investeringsstöd från den 1 februari 2020. I budgeten för 2020 föreslogs även anslag och bemyndiganden för ett fortsatt investeringsstöd på 3 miljarder kronor årligen, vilket beslutades av riksdagen i december.

Att göra om investeringsstödet omfattas av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Ändringarna som regeringen beslutade om i juni 2019 innebar:

  • att stöd får lämnas om ansökan inkommit till länsstyrelsen före den 1 januari 2019.
  • att förutsättningarna för att ta emot förhöjt stöd därför att byggnaden uppfyller högre krav på energianvändning prövas först vid beslutet om utbetalning av stöd. Prövningen sker då i relation till de krav på energianvändning som gäller vid det tillfället.

Ändringarna trädde i kraft den 23 juli 2019. Ansökningar om stöd som inkommit till länsstyrelsen före den 1 januari 2019 prövas mot bestämmelserna i den ändrade förordningen.

Pressmeddelande: Effektivare investeringsstöd för hyresbostäder (juni 2019)

Ändringarna som regeringen beslutade om i december 2019 omfattade:

  • Blandningen av stora och små bostäder ska öka. Minst 10 procent av lägenheterna ska vara små med högst ett rum och kök eller motsvarande.
  • Kommunen ska erbjudas att hyra eller förmedla var åttonde bostad till sociala kontrakt och till ungdomar och unga vuxna. Utifrån det lokala behovet får kommunen bedöma hur lägenheterna ska användas.
  • Två potter ska utformas – en för storstadsregionerna och en för övriga landet. Utformningen ska baseras på bostadsbristen och byggbehovet i respektive regiontyp.
  • Byggstart ska ske senast ett år från beviljandebeslut.
  • Tillåtna ingångshyror ska indexeras i takt med kostnadsutvecklingen i samhället. Uppräkningen ska ske utifrån regionala förutsättningar.

Förändringarna trädde i kraft 1 februari 2020.

År 2020 finns 2,1 miljarder kronor i anslagna medel till investeringsstöd för hyresrätter och bostäder för studerande, och från 2021 och framåt ökar anslaget till ca 3 miljarder kronor årligen.

Pressmeddelande: Regeringen inför ett effektivare investeringsstöd för hyresbostäder (december 2019)

Debattartikel: Nytt investeringsstöd ska ge ännu fler nya hyresrätter (december 2019)

I januari beslutades det sista steget i införandet av investseringsstödet då regeringen gav Boverket i uppdrag att fördela stödet i två potter utifrån bostadsbrist och byggbehov, en gemensam pott till storstadsregionerna och en gemensam pott till övriga landet. Uppdraget är ett komplement till beslutet om ändringar i förordningen i december.

Uppdraget innebär att Boverket från den 1 februari 2020 kommer fördela ramar till länsstyrelserna för beslut om att bevilja stöd utifrån dessa två potter. Fördelningen av ramar får dock ändras om det är nödvändigt för att ta hänsyn till den faktiska efterfrågan på stöd.

Pressmeddelande: Sista pusselbiten för investeringsstödet: Fördelning av pengar utifrån bostadsbrist och byggbehov (januari 2020)

Bakgrund

Hösten 2016 infördes investeringsstödet till nya hyresbostäder och bostäder för studerande. Sedan dess har stödet beviljats till mer än 28 500 nya bostäder med hyror som är relativt lägre än i andra nyproducerade bostäder.

I december 2018 beslutade riksdagen om en budget för 2019 som innebar att länsstyrelserna inte kunde fatta ytterligare beslut om investeringsstöd enligt förordningen (2016:881). Därefter föreslog regeringen i vårändringsbudgeten för 2019 nya anslag och bemyndiganden för att möjliggöra beslut om redan inkomna ansökningar. Förslaget beslutades av riksdagen 18 juni 2019.

Om krav på energianvändning

Kraven på energianvändning i byggnader kommer att skärpas successivt. Ett särskilt investeringsstöd för byggnader med låg energianvändning bör bara ges om byggnaden väsentligt underskrider gällande krav och detta medför högre investeringskostnader. Genom att koppla prövningen av förhöjt stöd till utbetalningstillfället och vid den tidpunkten gällande nybyggnadskrav, anpassas stödvillkoren till de succesiva skärpningarna av kraven på energianvändning.