Artikel från Justitiedepartementet

Återvändande, datalagring och straffrätt på EU-möte

Publicerad

EU:s samarbete inom brottsbekämpning, återvändande och framtida utmaningar för asyl- och migrationsfrågorna är några av frågorna som justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg behandlar när EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor möts 6-7 juni.

Digitalisering av det rättsliga samarbetet

Justitieministrarna inleder mötet på torsdagen med att ha en så kallad riktlinjedebatt om digitalisering av det rättsliga samarbetet. Frågan har blivit aktuell i och med översynen av EU:s delgivningsförordning och bevisupptagningsförordningen.

Regeringen tycker att det är positivt att öka digitaliseringen av bevisupptagning och delgivning. Regeringen välkomnar även användandet av det IT-system som föreslås, e-CODEX, som ett alternativt sätt för kommunikation.

Framtidsdiskussion om straffrätt i EU

På mötets första dag ska justitieministrarna också ha en riktlinjedebatt om den framtida EU-straffrätten. Debatten kommer att utgå från en enkät som ordförandeskapet gjort. Resultatet visar på stor samsyn om EU-straffrättens utveckling, till exempel att framtida lagstiftning måste svara mot ett verkligt behov, att vissa centrala begrepp, exempelvis ”allvarlig brottslighet” inte behöver definieras ytterligare och att lagstiftningsprocessen måste tillåtas ta tillräcklig tid.

Framtidsdiskussion om ömsesidigt erkännande

Under förra året påbörjades arbete i rådet för att lösa problem som har med tillämpning av rättsakter på straffrättens område som grundas på principen om ömsesidigt erkännande, till exempel rambeslutet om en europeiska arresteringsorder. Problem som dåliga fängelseförhållanden och strukturella brister i rättsväsendet har gjort att det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsländerna skadats. Efter utvärdering och konkreta diskussioner har ordförandelandet Rumänien nu lagt fram en rapport som stakar ut lämpliga vägar framåt.

Regeringen har under hela processen understrukit vikten av att alla lever upp till de krav som ställs på medlemsländerna i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och i Europakonventionen. På mötet kommer ministrarna ha en riktlinjedebatt om vägen framåt för ett ömsesidigt erkännande.

Slutsatser om synergier mellan Eurojust och fyra nätverk

Ministrarna kommer sannolikt att anta slutsatser om fördelarna med samarbete mellan Eurojust, ett EU-organ för att stärka samarbetet på det rättsliga området, och fyra nätverk för specialister på vissa straffrättsliga områden.

Europeiska åklagarmyndigheten

Ministrarna kommer också att få en lägesrapport om arbetet med att bygga upp en europeisk åklagarmyndighet, Eppo, som är tänkt att vara i gång till hösten 2020. Sverige deltar för närvarande inte i Eppo-samarbetet.

Förhandlingsmandat för avtal om e-bevisning

På mötet kommer ministrarna att behandla ett slutligt förslag till förhandlingsmandat så att EU kan inleda förhandlingar med USA om ett avtal om tillgång till e-bevisning.

Ministrarna kommer också att behandla ett förhandlingsmandat som innebär att EU kan delta i förhandlingarna i Europarådet om ett tilläggsprotokoll till Budapestkonventionen. Även denna förhandling avser utbyte av elektronisk bevisning.

Slutsatser om datalagring

Sedan Tele2-domen om datalagring kom har det pågått en diskussion i hela EU om hur domen bör uppfattas och hur lagring av data kan utformas inom ramen för domen. På rådsmötet i december 2017 hade ministrarna en vägledande diskussion inför det fortsatta arbetet. Förra året gjordes en avstämning av hur arbetet med datalagring för brottsbekämpande ändamål gått. På mötet i juni kommer ministrarna att följa upp med att anta slutsatser om datalagring.

Återvändandedirektivet

I september 2018 presenterade EU-kommissionen ett förslag till omarbetning av återvändandedirektivet. Direktivet innehåller gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i ett EU-land.

På mötet ska ministrarna diskutera det ändrade förslaget och de förväntas besluta om en partiell allmän inriktning, förutom de delar som handlar om att inrätta ett särskilt gränsförfarande.

Regeringen anser att förslaget både ger ansvariga myndigheter rätt förutsättningar och garanterar rättssäkerheten för individen.
Migration, gränsförvaltning och säkerhet i EU:s långtidsbudget
På mötet ska ministrarna även diskutera och anta en partiell allmän inriktning om de tre fondförslagen inom på inrikesområdet. Det handlar om instrumentet för gränsförvaltning och visering, som är en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning men även om Asyl- och migrationsfonden och Fonden för inre säkerhet.

Regeringen stödjer förhandlingsresultatet så här långt om fondförslagen och anser att det utgör en god grund för en partiell allmän inriktning.

Framtida utmaningar för asyl- och migrationsfrågorna i EU

Inför bland annat den nya EU-kommissionens arbete med asyl- och migrationsfrågorna kommer ministrarna att diskutera det framtida samarbetet på asyl- och migrationsområdet.

Regeringen anser att EU bör ta ett helhetsgrepp om den interna och externa dimensionen av migrationsfrågan. Kontrollen över vilka som reser in över de yttre gränserna måste bli bättre samtidigt som rätten att söka asyl ska upprätthållas.

Brottsbekämpning – framtidsdebatt

Inför den nya EU-kommissionens arbete med frågor som rör inre säkerhet kommer ministrarna att diskutera vilken huvudsaklig inriktning EU:s samarbete inom brottsbekämpning ska ha framöver, liksom vilka övergripande målsättningar och prioriteringar som bör finnas för detta område.

Terrorismbekämpning

Frågan om hur terroristhotet mot Europa bäst ska bekämpas har återkommande varit uppe på ministrarnas agenda. Denna gång kommer diskussionen att handla om samarbetet och informationsutbytet mellan myndigheter som på ett eller annat sätt arbetar med att bekämpa terrorism.

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet om rättsliga och inrikes frågor 6-7 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om mötet om rättsliga och inrikes frågor 6-7 juni