Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Ekonomiska styrmedel för klimatneutral ekonomi i EU

Publicerad

EU:s långsiktiga vision för klimatneutral ekonomi, den europeiska planeringsterminen, bankunionen och flera andra frågor stod på dagordningen när EU-ländernas finans- och ekonomiministrar träffades 14 juni inom ramen för Ekofinrådet. De fattade också beslut inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten.

En ren jord åt alla: Strategisk långsiktig vision för en klimatneutral ekonomi

Ekofinrådet diskuterade den strategiska långsiktiga visionen och den roll som investeringar, ekonomiska styrmedel och lagstiftning spelar för att bidra till klimatneutral ekonomi och tillväxt.

- Sverige är ju ett av de länder som är ledande i klimatomställningen och i EU behöver vi till exempel se över energiskattedirektivet eftersom det sätter krokben för en del av de styrmedel vi vill ha, sade finansminister Magdalena Andersson, och fortsatte:

- Det är viktigt att EU-kommissionen nu ser över statsstödsreglerna. Sverige är ett av de länder som fastnar i principerna för statsstöd när vi vill ha högre skatt på miljöfarlig verksamhet och lägre skatt på miljö- och klimatvänlig verksamhet. Ett tydligt exempel är när vi vill ha lägre skatt på biodrivmedel än på fossila drivmedel.

Enligt Parisavtalet ska alla som skrivit på avtalet skicka in långsiktiga klimatstrategier till FN under 2020. Ekofinrådet tar i likhet med andra ministerråd upp EU:s arbete med den långsiktiga visionen. Huvudfrågan är om EU kan anta ett nytt, mer ambitiöst klimatmål som innebär netto-nollutsläpp 2050. Regeringen delar EU-kommissionens bedömning av behovet av nettonollutsläpp 2050.

Europeiska planeringsterminen 2019

Ekofinrådet diskuterade de ekonomiska och finanspolitiska delarna av de så kallade landspecifika rekommendationerna i den europeiska planeringsterminen. Diskussionen hölls inför att rådet förväntas fatta beslut om rekommendationerna i juli.

Under 2019 har arbetet inom den europeiska planeringsterminen framför allt handlat om medlemsländernas investeringsbehov. Rekommendationerna kommer därför att syfta till ökad produktivitet, företagsklimat eller till att bemöta andra utmaningar kopplade till arbetsmarknaden. Här kan också rekommendationer finnas om att motverka penningtvätt och aggressiv skatteplanering samt upprätthålla rättsstatens principer.

Stabilitets- och tillväxtpakten

Ministrarna fattade beslut som gäller Spanien, Ungern och Rumänien inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten.

EU-kommissionen hade inför mötet föreslagit att förfarandet vid alltför stora budgetunderskott som ska träda i kraft när ett medlemsland har ett underskott som är större än 3 procent av BNP, nu kunde avslutas för Spanien. Att ministrarna beslutade att gå på EU-kommissionens linje innebär att alla de förfaranden som öppnades under finanskrisen nu är avslutade.

Däremot konstaterade EU-kommissionen inför mötet att Rumänien och Ungern inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att klara kraven på medelfristiga budgetmål. Ekofinrådet antog därför nya rekommendationer.

Arbetet med bankunionen

Ekofinrådet antog slutsatser i juni 2016 om att slutföra bankunionen. Rådet ställde sig nu bakom ordförandeskapets lägesrapport om arbetet. Rådets fokus nu är på det tredje och sista steget i att slutföra bankunionen, det vill säga insättningsgarantiförsäkringen, EDIS.

Samarbetet om skatt på finansiella transaktioner

Ministrarna fick information om samarbetet med en finansiell transaktionsskatt, FTT. Tio medlemsländer deltar sedan flera år i samarbetet om möjligheten att införa en skatt som ska tas ut när ett finansinstitut är part i en finansiell transaktion.

Sverige deltar inte i samarbetet.

Blandade frågor

Ekofinrådet fortsatte arbete med den så kallade svarta listan, det vill säga EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet som Ekofin beslutade om 2017. Ministrarna fattade beslut om att stryka Dominica från listan. Beslutet innebär att 11 jurisdiktioner just nu finns på förteckningen.

Ministrarna fick också en lägesrapport om arbetet med att motverka dåliga lån i Europa enligt en särskild handlingsplan.

Ministrarna en genomgång om G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer som hölls i Japan, 8-9 juni. Mötet handlade bland annat om utvecklingsfinansiering, internationell beskattning, globala obalanser och demografiska utmaningar.

Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige på Ekofins möte 14 juni. I samband med mötet deltog Magdalena Andersson också i Eurogruppen som möttes i så kallat inkluderat format där både länder som använder och som inte använder euron deltar. Båda mötena hölls i Luxemburg.

Eurogruppen diskuterade fördjupning av den europeiska valutaunionen, EMU. Enligt riktlinjer från Eurotoppmötet i december förra året har Eurogruppen under våren arbetat med en revidering av europeiska stabilitetsmekanismens fördrag och utformning av ett budgetinstrument för konvergens och konkurrenskraft i Euroområdet.

Ytterligare ett Eurotoppmöte hålls 21 juni i anslutning till Europeiska rådets junimöte.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Rumänska ordförandeskapet

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Mer om Ekofinrådets möte 14 juni

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.