Artikel från Näringsdepartementet

Flera fiskefrågor på ministermöte 18 juni

Publicerad

När EU-ländernas ministrar för jordbruk och fiske möts 18 juni ska de fatta beslut om Europeiska havs- och fiskerifonden. De kommer att få möjlighet att ha synpunkter inför beslutet senare i år om 2020-års fångstmängder och fiskekvoter. Ministrarna ska också gå igenom läget i förhandlingarna om EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020.

Europeiska havs- och fiskerifonden

Ministrarna förväntas fatta beslut om inriktningen på en om förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF, för perioden 2021–2027.

Förslaget är avsett att stödja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken, EU:s integrerade havspolitik och EU:s åtaganden inom världshavsförvaltningen.

Regeringen konstaterar att de kompromissförslag som det rumänska ordförandeskapet presenterat i förhandlingarna under våren har försvagat EU-kommissionens ursprungliga förslag. Regeringen har påpekat detta i förhandlingarna. Regeringen bedömer att kompromissförslaget som nu ligger på bordet kan äventyra de gemensamma målsättningarna i EU:s fiskeripolitik om hållbart fiske och att det heller inte är i linje med internationella åtagande som EU ställt sig bakom. Regeringen anser att EU måste vara en trovärdig spelare på den internationella arenan som står upp för samtliga internationella åtaganden. Också EHFF måste kunna bidra till detta.

Regeringen stödjer inte förslaget eftersom det nu innebär att EHFF kan användas till åtgärder som kan öka fiskekapaciteten. Regeringen anser att åtgärder som höjer fiskekapaciteten ska utgå ur fonden.

EU:s gemensamma fiskeripolitik

EU-kommissionen kommer att presentera arbetssätt och principer inför att förslagen om tillåtna fångstmängder och kvoter för 2020 presenteras i höst.

Regeringen anser att åtgärder ska beslutas i linje med den reformerade gemensamma fiskeripolitiken. Regeringen anser att det är angeläget att nå målen om beståndsstorlek över den nivå som kan ge maximalt hållbar avkastning, att reformens mål om så kallad landningsskyldighet möjliggörs och att vetenskaplig rådgivning är grunden för beslut. Mot denna bakgrund är regeringen positiv till meddelandet.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020

Sedan EU-kommissionen presenterade förslaget om en reformerad gemensam jordbrukspolitik i juni 2018 har förslaget förhandlats på teknisk och politisk nivå.

Förslaget innebär bland annat att medlemsländerna får större ansvar för att utforma och genomföra den gemensamma jordbrukspolitiken. Varje land ska ta fram en strategisk plan för åtgärder och stödvillkor som visar hur målen för jordbrukspolitiken ska nås. Politiken ska bli mer resultatorienterad och särskilda indikatorer ska styra uppföljningen.

På mötet ska ministrarna diskutera den framstegsrapport som det rumänska ordförandeskapet tagit fram. Rapporten redogör för läget i förhandlingarna och tar upp de frågor som återstår att lösa. Hit hör bland annat frågor om miljö- och klimatåtgärder, jordbrukspolitikens olika typer av stöd och så kallade sektorsåtgärder.

Regeringens vägledande principer i förhandlingarna är totalt väsentligt minskade utgifter, marknadsorientering, lika konkurrensvillkor, stärkta miljö- och klimatambitioner samt förenkling.

Regeringen är positiv till flexibilitet och till bättre resultatorientering och står bakom föreslagna mål. Regeringen vill däremot se ytterligare förenklingar och lägger stor vikt vid att förslaget om samordnad granskning införs fullt ut för att undvika överlappande kontroll och revision. Regeringen anser att förslaget om klimat- och miljönytta behöver utvecklas och vill se ett ökat fokus på riktade åtgärder på miljö- och klimatområdet. Regeringen efterfrågar också förslag med tydligare krav på djurvälfärd.

En slutlig överenskommelse mellan Europaparlamentet och ministerrådet kan sannolikt ske tidigast när överenskommelsen om EU:s långtidsbudget för 2021-2027 är klar.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige på mötet som äger rum i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för Agrifish-rådet 18 juni

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.