Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län delredovisade projekt om totalförsvarsplanering

Publicerad

Den 4 juni tog försvarsminister Peter Hultqvist och inrikesminister Mikael Damberg tog emot delredovisning om arbetet med att stärka totalförsvarets förmåga på Gotland.

I december 2017 gav regeringen i uppdrag åt Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län att, i dialog med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra berörda aktörer, genomföra ett projekt om samverkan och organisation inom totalförsvaret på Gotland. Den 4 juni lämnade myndigheterna in sin andra delredovisning till försvarsminister Peter Hultqvist och inrikesminister Mikael Damberg.

- Arbetet med att bygga upp ett modernt totalförsvar kommer att ta lång tid och kräva att många aktörer gör sin del. Det arbete som görs på Gotland kan komma att inspirera andra i deras fortsatta arbete, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Uppdraget ska delredovisas årligen fram till en slutredovisning i februari 2021.

Samverkan och organisation för totalförsvaret

I den nu överlämnade rapporten har Länsstyrelsen och Försvarsmakten tagit fram en utvecklingsplan för en utvecklad struktur för samverkan och organisation inom totalförsvaret på Gotland mellan myndigheter, kommun, regioner och privata aktörer i samhällsviktiga områden.

Enligt planen ska bl.a. Försvarsmaktens behov av stöd inom dessa områden i händelse av höjd beredskap och ytterst i krig vara fastställda och Länsstyrelsen ska när uppdraget är färdigt kunna ge stöd till Försvarsmakten Det ska också finnas fungerande rutiner för ledning, informationsinhämtning och delning av information mellan myndigheter och andra berörda aktörer.

Utvecklingssatsning för totalförsvarsplanering

Det arbete som görs på Gotland kan komma att tjäna som förebild vid uppbyggnaden av strukturer för totalförsvarets aktörer i andra delar av landet mer långsiktigt, trots särskilda förhållanden i Gotlands län .