Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Klimatneutral ekonomi på Ekofinrådets bord 14 juni

Publicerad

Liksom ministerråd inom flertalet områden kommer också finans- och ekonomiministrarna när de träffas 14 juni inom ramen för Ekofinrådet att diskutera EU:s långsiktiga vision för klimatneutral ekonomi. På dagordningen finns också den europeiska planeringsterminen, bankunionen och flera andra frågor.

Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor och i Eurogruppen 13-14 juni. Foto: Sveriges EU-representation

En ren jord åt alla: Strategisk långsiktig vision för en klimatneutral ekonomi

Enligt Parisavtalet ska alla som skrivit på avtalet skicka in långsiktiga klimatstrategier till FN under 2020. Inför förhandlingarna om EU:s gemensamma strategi har EU-kommissionen tagit fram åtta olika scenarier för utsläppsminskning av växthusgaser fram till 2050.

Ekofinrådet tar liksom andra ministerråd upp EU:s arbete med den långsiktiga visionen. Huvudfrågan är om EU kan anta ett nytt, mer ambitiöst klimatmål som innebär netto-nollutsläpp 2050.
Regeringen anser att förhandlingarna bör leda till att EU följer uppmaningen i Parisavtalet och under 2020 lämnar in en klimatstrategi till FN som är i linje med de långsiktiga målen i Parisavtalet.

Regeringen delar EU-kommissionens bedömning av behovet av nettonollutsläpp 2050 och att omställningen måste inledas tidigt, omfatta hela ekonomin samt göras på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Regeringen delar EU-kommissionens bedömning att miljöskatter och prissättning av utsläpp är avgörande. Omställningen kräver också långsiktig hållbarhet i de offentliga finanserna i EU:s medlemsstater anser regeringen.

Europeiska planeringsterminen 2019

Ekofinrådet ska diskutera horisontella aspekter av de ekonomiska och finanspolitiska delarna av de så kallade landspecifika rekommendationerna i den europeiska planeringsterminen. Ekofin kommer anta årets rekommendationer på mötet i juli.

Under 2019 har arbetet inom den europeiska planeringsterminen framför allt handlat om medlemsländernas investeringsbehov. Därav får alla medlemsstater en rekommendation kopplad till investeringar.

Rekommendationerna handlar om produktivitet, företagsklimat eller andra utmaningar kopplade till arbetsmarknaden. Här kan också rekommendationer finnas om att motverka penningtvätt och aggressiv skatteplanering samt upprätthålla rättsstatens principer.

Regeringen välkomnar diskussionen om horisontella aspekter i årets landsspecifika rekommendationer.

Stabilitets- och tillväxtpakten

Ministrarna ska fatta beslut som gäller Spanien, Ungern och Rumänien inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten.

EU-kommissionen bedömer att Spanien förbättrat sina offentliga finanser. EU-kommissionen föreslår därför att ministerrådet avslutar förfarandet vid alltför stora budgetunderskott som ska träda i kraft när ett medlemsland har ett underskott som är större än 3 procent av BNP.

EU-kommissionen konstaterar också att Rumänien och Ungern inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att klara kraven på medelfristiga budgetmål. Ekofinrådet ska därför anta nya rekommendationer.

Regeringen anser att stabilitets- och tillväxtpakten är viktigt för att säkra en hållbar utveckling i offentliga finanser. Regeringen står bakom förslagen men har som icke euroland inte rösträtt i frågan om Spanien.

Arbetet med bankunionen

Rådet förväntas ställa sig bakom ordförandeskapets lägesrapport om arbetet med att stärka bankunionen. Fokus är på diskussioner om det tredje och sista steget i att slutföra bankunionen, det vill säga insättningsgarantiförsäkringen, EDIS.

Ekofinrådet antog slutsatser i juni 2016 om att slutföra bankunionen.
Regeringen står bakom ordförandeskapets lägesbild.

Samarbetet om skatt på finansiella transaktioner

Ministrarna ska informeras om samarbetet med en finansiell transaktionsskatt, FTT. Tio medlemsländer deltar sedan flera år i samarbetet om möjligheten att införa en skatt som ska tas ut när ett finansinstitut är part i en finansiell transaktion.

Ekofinrådet konstaterade 2016 att samarbetet nått vissa framsteg. Frankrike och Tyskland framhöll under 2018 att de vill avsluta diskussionerna och kunna beslut om att införa en FTT samt att skatten ska vara baserad på en fransk modell som främst omfattar aktiehandel.

Sverige deltar inte i samarbetet. Regeringen är kritisk till konceptet att införa en skatt på finansiella transaktioner som kommer slå mot jobb och tillväxt.

G20-mötet i Japan

Ministrarna kommer att få en rapportering om G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer som hölls i Japan, 8-9 juni. Mötet handlade bland annat om utvecklingsfinansiering, internationell beskattning, globala obalanser och demografiska utmaningar.

Därutöver kommer ministrarna att få en lägesrapport om arbetet med att motverka dåliga lån i Europa enligt en särskild handlingsplan.

Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige på Ekofins möte som äger rum i Luxemburg. I samband med mötet deltar Magdalena Andersson också i Eurogruppen som möts i så kallat inkluderat format där både länder som använder och som inte använder euron deltar.

Eurogruppen kommer att diskutera fördjupning av den europeiska valutaunionen, EMU. Enligt riktlinjer från Eurotoppmötet i december förra året har Eurogruppen under våren arbetat med en revidering av europeiska stabilitetsmekanismens fördrag och utformning av ett budgetinstrument för konvergens och konkurrenskraft i Euroområdet.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Rumänska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för Ekofin 14 juni

Mer om mötet i Ekofinrådet 14 juni

Mer om mötet i Eurogruppen 13 juni

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.