Artikel från Miljödepartementet

Miljöministrar beslutade om kemikalier och återanvänt vatten

Publicerad

Den nya EU-kommissionen måste jobba mer med kemikalier och starta arbetet med att skapa en giftfri miljö. Det är innebörden i de slutsatser som miljöminister Isabella Lövin och hennes EU-kollegor enades om den 26 juni.

Rådsslutsatser om kemikalier

När EU:s miljöministrar träffades i Luxemburg den 26 juni enades de om gemensamma budskap om EU:s framtida kemikaliepolitik. Enligt EU:s sjunde miljöprogram för perioden 2014–2020 skulle EU-kommissionen ha vidtagit flera åtgärder för att hantera kemikalier. Men det har ännu ej gjorts. I rådsslutsatserna uppmanar rådet EU-kommissionen att agera. Bland annat handlar det om att lägga fram förslag till ministerrådet och Europaparlamentet som syftar till att minska hormonstörande ämnen och kemikalier i varor.

Rådsslutsatserna lyfter också fram vikten av att kommissionen levererar det förslag till en EU-strategi för giftfri miljö som överenskommits i miljöhandlingsprogrammet. Rådet uppmanar därför kommissionen att göra det så snart som möjligt och att den ska inkludera medel- och långsiktiga mål.

– Jag är nöjd med slutsatserna. Nu ställer sig EU:s ministerråd bakom att den nya EU-kommissionen behöver jobba mycket mer med kemikalier. Vi måste ha en strategi för giftfri miljö och den behöver kommissionen ta fram, sade miljöminister Isabella Lövin efter att ministrarna beslutat om slutsatserna.

I slutsatserna uppmanar rådet också kommissionen att ta fram en handlingsplan för högflorerade ämnen, PFAS, samt att inkludera flera aspekter av EU:s kemikaliepolitik i ett kommande åttonde miljöhandlingsprogram.

– Att få bort bland annat läkemedelsrester och hormonstörande ämnen ur EU-medborgarnas miljö är väldigt viktigt, speciellt eftersom det är växande problem, säger Isabella Lövin.

Beslut om återanvändning av vatten

På mötet den 26 juni beslutade ministrarna också om en allmän inriktning om återanvändning av vatten. Det innebär att de enades inför vidare förhandlingar med Europaparlamentet.

Beslutet utgår från ett förslag från EU-kommissionen. Förslaget innebär minimikrav för att återanvända avloppsvatten för bevattning av jordbruk. Syftet med den nya lagstiftningen är att säkerställa att det återvunna vattnet är så säkert att miljö och människors och djurs hälsa skyddas från olika typer av föroreningar. Minimikraven gäller dock bara vissa mikroorganismer och bakterier. På miljörådets möte framförde flera ministrar, däribland miljöminister Isabella Lövin, att ännu högre krav hade varit önskvärt och att det bör eftersträvas i de fortsatta förhandlingarna med Europaparlamentet. 

Återanvändning kan bli vanligare med vattenbrist

Flera länder i södra EU har idag nationell lagstiftning som reglerar återanvändning av vatten. Även om metoden är betydligt vanligare i södra EU förekommer återanvändning av vatten i en liten skala även i Sverige, bland annat på Gotland. Om problemet med vattenbrist ökar i Sverige tror regeringen att önskemål om återanvändande av vatten kommer att öka.

Under miljörådet informerade också det rumänska ordförandeskapet om de diskussioner om EU:s långsiktiga klimatstrategi som hållits i flera olika rådskonstellationer under våren.

Miljöminister Isabella Lövin representerade Sverige i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Mer om miljörådets möte den 26 juni