Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Rundabordssamtal om reformeringen av Arbetsförmedlingen genomförda

Publicerad

Den 3 och 4 juni ägde två rundabordssamtal rum på Arbetsmarknadsdepartementet om delar av Arbetsmarknadsutredningen och reformeringen av Arbetsförmedlingen.
– De aktörer som deltog under samtalen berörs på olika sätt av reformeringen och deras inspel har ett stort värde för det fortsatta arbetet, säger statssekreterare Annica Dahl som ledde samtalen.

Bild från möteslokal. Deltagare sitter runt borden som är formade som ett U. Statsekreterare Annica Dahl sitter i mitten och talar i en mikrofon.
Deltagare från ett av de två rundabordssamtalen. Foto: Regeringskansliet

Ett återkommande ämne under diskussionerna var Arbetsförmedlingens samverkan med andra myndigheter, arbetsmarknadens parter, kommuner och näringslivet. Många menade att det är viktigt att befintliga samarbetsstrukturer bevaras. Att ha ett fokus på, och samverka kring, individen lyftes av flera aktörer.

Under samtalen lyftes också kommunernas fortsatta roll i det reformerade systemet och möjligheten för kommuner att delta i utförandet av den statliga arbetsmarknadspolitiken. Att kommunerna har olika förutsättningar och ofta jobbar med målgrupper som står långt från arbetsmarknaden togs upp under samtalen.

Gränsdragningen mellan arbetsmarknadspolitiken och utbildningssystemet diskuterades, bland annat när det gäller vikten av att dimensionera utbildningsutbud efter arbetsmarknadens behov. Det efterfrågades en struktur på nationell, regional och lokal nivå för personer som har funktionsnedsättning eller är sjuka och som behöver en insats.

Under samtalen diskuterades den takt och omfattning med vilken förändringarna sker på Arbetsförmedlingen just nu och det fördes fram att en statligt, men regionalt förankrad, arbetsmarknadspolitik där parterna har ett ansvar är en god väg framåt. Diskussioner fördes också om behov hos olika målgrupper bland de inskrivna arbetssökande, samt hur användningen av fristående aktörer ska konstrueras på bästa sätt för kvalitet och effektivitet i de arbetsmarknadspolitiska insatserna.

Med på samtalen fanns representanter från myndigheter, kommuner, landsting och regioner, arbetsmarknadens parter och från det civila samhället. De synpunkter som lyftes under samtalen kommer nu att tas omhand av det kansli som bildats inom Arbetsmarknadsdepartementet med anledning av reformeringen av Arbetsförmedlingen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.