Artikel från Näringsdepartementet

Sverige röstade nej till en kompromiss om den Europeiska havs- och fiskerifonden

Publicerad

När EU-ländernas ministrar för jordbruk och fiske möttes 18 juni röstade Sverige nej till ett kompromissförslag om den Europeiska havs- och fiskerifonden. Ministrarna hade en förberedande diskussion inför höstens förhandlingar om fisket 2020. Ministrarna gick också igenom läget i förhandlingarna om EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020.

Europeiska havs- och fiskerifonden

Sverige röstade nej till ett kompromissförslag om inriktningen på en förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF, för perioden 2021–2027.

- Vi röstade nej och är i princip ensamma om att anse att kompromissförslaget går stick i stäv med de målsättningar för fiskeripolitiken som vi ju är överens om. Beslutet i dag riskerar både överfiske och att få betydande snedvridning av konkurrensen på det här området, sa landsbygdsminister Jennie Nilsson, efter mötet.

Inför beslutet konstaterade regeringen att det kompromissförslag som det rumänska ordförandeskapet presenterat i förhandlingarna under våren har försvagat EU-kommissionens ursprungliga förslag.

Regeringen har påpekat detta i förhandlingarna, det vill säga att förslaget innebär att EHFF kan användas till åtgärder som kan öka fiskekapaciteten och att dessa åtgärder därför borde utgå ur fonden.

Regeringen har också påpekat att EHFF måste bidra till internationella åtaganden. Kompromissförslaget om EHFF riskerar därför att sätta EU:s trovärdighet på spel på den internationella arenan som en part som inte står upp för samtliga internationella åtaganden.

EU:s gemensamma fiskeripolitik

EU-kommissionen presenterade arbetssätt och principer inför förhandlingarna om tillåtna fångstmängder och kvoter för 2020 senare i höst. Presentationen utgick från det årliga meddelande som EU-kommission lägger fram inför nästkommande års fiskemöjligheter.

- Vad gäller östersjötorsken så har regeringen sedan tidigare efterfrågat nödåtgärder på EU-nivå för att skydda beståndet. Mitt budskap här i dag var att Sverige kommer att gå in i förhandlingarna utifrån internationella havsforskningsrådets, ICES, rekommendationer, det vill säga att kvoten sätts till noll med undantag för ofrånkomlig bifångst, underströk Jennie Nilsson.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020

Sedan EU-kommissionen presenterade förslaget om en reformerad gemensam jordbrukspolitik i juni 2018 har förslaget förhandlats på teknisk och politisk nivå.

På mötet 18 juni diskuterade ministrarna den framstegsrapport som det rumänska ordförandeskapet tagit fram. Rapporten redogör för läget i förhandlingarna och tar upp de frågor som återstår att lösa.

I diskussionen pekade flera medlemsländer på frågor där det återstår ytterligare arbete, exempelvis beträffande utformningen av miljö- och klimatåtgärder, den nya förvaltningsmodellen samt att det behövs klarhet om EU:s långtidsbudget.

En slutlig överenskommelse om mellan Europaparlamentet och ministerrådet om den gemensamma jordbrukspolitiken kan sannolikt ske tidigast när överenskommelsen om EU:s långtidsbudget för 2021-2027 är klar.

Mötet ägde rum i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet 18 juni i EU:s ministerråd för fiske och jordbruk

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.