Artikel från Finansdepartementet

Finansieringen av EU:s budget på Ekofinrådets julimöte

Publicerad

EU-ländernas finans- och ekonomiministrar träffas för sista gången innan sommaruppehållet inom ramen för Ekofinrådet 9 juli. De ska då diskutera den framtida finansieringen av EU:s budget. De ska också fatta beslut om de årliga så kallade landspecifika rekommendationerna. Mötet är det första under finländskt ordförandeskap.

Möte i Europabyggnaden Bryssel
Ekofinrådet möts 9 juli i Europabyggnaden i Bryssel. På bilden syns mötesrummet från tolkarnas arbetsplats. Foto: Europeiska rådet

Finansieringen av EU:s fleråriga budgetram för 2021-2027

Sedan hösten 2018 pågår förhandlingar om EU:s fleråriga budgetram för 2021-2027 i EU:s ministerråd för allmänna frågor. Finans- och ekonomiministrarna har också en viktig roll i denna förhandling eftersom den del som handlar om finansieringen av EU:s budget är Ekofin-rådets ansvar.

Regeringen anser att det nuvarande finansieringssystemet för EU-budgeten fungerar relativt väl och inte behöver omfattande förändringar. Det nuvarande systemet har en till viss del begränsande effekt för EU:s utgifter. Regeringen anser att ändamålsenlighet, effektivitet och legitimitet bör vara dom styrande principerna för utformningen.

Även i framtiden ska det vara en rimlig och rättvis fördelning av kostnaderna för EU-budgeten mellan EU:s medlemsstater. En rättvis fördelning av kostnaderna är inte minst viktig för att hålla nere och stabilisera den svenska EU-avgiften. Frågan om korrektioner, de så kallade rabatterna, är därför en av regeringens prioriterade frågor i förhandlingen om den fleråriga budgetramen. Regeringen menar att det behövs varaktiga och tillräckligt omfattande rabatter för att säkerställa en rättvis fördelning av kostnaderna. Regeringen står inte bakom den utfasning av rabatterna som EU-kommissionen föreslagit.

Ordförandeskapet har inför Ekofin-mötet bett ministrarna att ta ställning till förslagen om nya inkomstkällor för EU-budgeten. Ordförandeskapet har även bett medlemsländerna redogöra för om det ska finnas andra nya inkomstkällor som bör övervägas för den framtida finansieringen.

Här finns den föreslagna plastavgiften som har fått ett jämförelsevis starkt stöd från medlemsstaterna. Ett visst stöd finns också för intäkter från försäljning av utsläppsrätter. Regeringen noterar att ytterligare analys behövs för att avgöra om dessa förslag är lämpliga avgiftsbaser.

Kommissionens förslag till finansiering öppnar också för intäkter via en så kallad konsoliderad bolagsskattebas, CCCTB. Den delen av förslaget har inte något stöd från medlemsländerna. Regeringen är principiellt helt emot att befogenheter på skatteområdet flyttas från medlemsstaterna till EU-nivån.

Fokus på investeringar i årets rekommendationer till länderna

Ministrarna ska fatta beslut om den europeiska terminens landsspecifika rekommendationer. Under 2019 fokuserar planeringsterminen på investeringar. Alla EU-länder får rekommendationer som på olika sätt handlar om detta.
Sverige får tre rekommendationer. Den första är åtgärder för att få ner hushållens skuldsättning och att stimulera bostadsbyggandet och öka bostadsmarknadens effektivitet.

Den andra handlar om att investera i utbildning och kompetens samt att bibehålla investeringar inom transportsektorn, forskning och innovation. Den tredje handlar om effektiv tillsyn och tillämpning av regelverket mot penningtvätt.

Regeringen delar EU-kommissionens bedömning att det finns makroekonomiska risker med hushållens höga skuldsättning och att bostadsmarknadens funktionssätt är en utmaning. Regeringen har vidtagit åtgärder och följer utvecklingen. Regeringen delar också synen på investeringsbehoven och konstaterar att stora satsningar görs också här. Regeringen håller ett högt tempo i arbetet med att bekämpa penningtvätt.

Finlands ordförandeskapsprogram

Finland kommer att presentera sitt arbetsprogram för Ekofin för 1 juli till 31 december, 2019. Ordförandeskapet har fyra övergripande prioriteringar: stärka gemensamma värden och rättsstatsprincipen, göra EU mer konkurrenskraftigt och socialt inkluderande, samt stärka EU:s ställning som en global klimatledare och att skydda medborgarnas säkerhet.

För Ekofinrådets del kommer perioden att präglas av förhandlingarna om EU:s budgetram för 2021-2027 som går in i princip EU:s alla samarbetsområden. Ordförandeskapet framhåller också fokus på att färdigställa bankunionen. Arbete med att stärka den ekonomiska och monetära unionen och den europeiska stabilitetsmekanismen betonas liksom det fortsatta arbetet mot aggressiv skatteplanering, skatteundandragande och skattekonkurrens samt mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Ekofin fortsätter att följa OECD:s pågående arbete inom digitalbeskattning eftersom detta kommer att ligga till grund för EU:s framtida vägval i frågan.

Under mötet väntas de länder som har euron som valuta anta en rekommendation om att utse Christine Lagarde som ordförande för Europeiska centralbanken, ECB. Ett slutligt beslut om utnämningen fattas av Europeiska rådet efter att Europaparlamentet och ECB också har behandlat utnämningen.

Nederländerna kommer också informera övriga ministrar om en konferens om beskattning av flyg och prissättning av koldioxid som nyligen har anordnats i Haag.

Statssekreterare Max Elger företräder Sverige på mötet som äger rum i Bryssel.

I anslutning till Ekofin deltar Sverige och andra EU-länder som inte har infört euron som valuta i Eurogruppen för att diskutera en plan för arbetet med fördjupning av EMU under hösten.

Producerat av EU-representationen

Finländska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för Ekofinrådets möte 9 juli

Mer om mötet i Ekofinrådet 9 juli

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om förhandlingarna om EU:s budgetram 2021-2027