Artikel från Finansdepartementet

Finansieringen av EU:s budget på Ekofinrådets julimöte

Publicerad

EU-ländernas finans- och ekonomiministrar debatterade finansieringen av EU:s budget för 2021-2027 när de träffades inom ramen för Ekofinrådet 9 juli. De fattade också beslut om de årliga så kallade landsspecifika rekommendationerna. Mötet var det första under finskt ordförandeskap.

statssekreterare Max Elger
Statssekreterare företrädde Sverige när EU-ländernas finans- och ekonomiministrar möttes i Bryssel 9 juli. På mötet diskuterades bland annat finansieringen av EU:s budgetram för 2021-2027. Foto: Sveriges EU-representation

Finansieringen av EU:s fleråriga budgetram för 2021-2027

Förhandlingar om EU:s fleråriga budgetram för 2021-2027 pågår i EU:s ministerråd för allmänna frågor. Finans- och ekonomiministrarna har också en viktig roll i processen eftersom Ekofinrådet har ansvar för den del som handlar om budgetens finansiering.

Regeringens linje är att det nuvarande finansieringssystemet fungerar relativt väl och inte är i behov av omfattande förändringar. Systemet har till viss del begränsande effekt för EU:s utgifter. Regeringen anser att kostnaderna mellan EU:s medlemsländer måste ha en rimlig och rättvis fördelning. Det är inte minst viktigt för att hålla nere och stabilisera den svenska EU-avgiften.

Ordförandeskapet hade inför mötet bett medlemsländerna redogöra för eventuella nya inkomstkällor som bör övervägas för den framtida finansieringen. Den föreslagna plastavgiften har ett jämförelsevis starkt stöd från medlemsländerna. Ett visst stöd finns också bland medlemsländerna för intäkter från försäljning av utsläppsrätter av koldioxid.

På mötet konstaterades att EU-kommissionen måste lägga separata förslag om nya finansieringsmetoder för att de ska kunna förhandlas och tas upp till beslut.

Frågan om korrektioner, de så kallade rabatterna, är en prioriterad fråga för regeringen. Regeringen står inte bakom föreslaget om att fasa ut rabatterna utan anser att det behövs varaktiga och tillräckligt omfattande rabatter för att säkerställa en rättvis fördelning av kostnaderna.

Fokus på investeringar i årets rekommendationer till länderna

Ministrarna fattade beslut om den europeiska terminens landspecifika rekommendationer. Under 2019 fokuserar planeringsterminen på investeringar. Alla EU-länder får rekommendationer som på olika sätt handlar om detta.

Sverige får tre rekommendationer. Den första är åtgärder för att få ner hushållens skuldsättning och att stimulera bostadsbyggandet och öka bostadsmarknadens effektivitet. Den andra handlar om att investera i utbildning och kompetens samt att bibehålla investeringar inom transportsektorn, forskning och innovation. Den tredje handlar om effektiv tillsyn och tillämpning av regelverket mot penningtvätt.

Finlands ordförandeskapsprogram

Finland presenterade sitt arbetsprogram för Ekofin för 1 juli till 31 december, 2019. Perioden kommer att präglas av förhandlingarna om EU:s budgetram för 2021-2027 som går in i princip EU:s alla samarbetsområden. Ordförandeskapet fokuserar på att färdigställa bankunionen, kapitalmarknadsunionen och att stärka den ekonomiska och monetära unionen. Det finska ordförandeskapet betonar det fortsatta arbetet mot aggressiv skatteplanering och skatteundandragande samt mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Ekofin fortsätter att följa OECD:s pågående arbete inom digitalbeskattning som kommer att ligga till grund för EU:s framtida vägval i frågan.

Vid mötet antog euroländerna en rekommendation om att utse Christine Lagarde som ordförande för Europeiska centralbanken, ECB, från och med hösten 2019.

Nederländerna informerade om en konferens om beskattning av flyg och prissättning av koldioxid som nyligen hölls i Haag.

Statssekreterare Max Elger företrädde Sverige på mötet som ägde rum i Bryssel.

I anslutning till Ekofin deltog Sverige och andra EU-länder som inte har infört euron som valuta i Eurogruppen för att diskutera en plan för arbetet med fördjupning av EMU under hösten.

 

Producerat av EU-representationen

Finländska ordförandeskapet

Mer om Ekofin-rådets möte 9 juli

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om förhandlingarna om EU:s budgetram 2021-2027