Artikel från Näringsdepartementet

Höjda miljö- och klimatambitioner i EU:s jordbrukspolitik

Publicerad

EU-ländernas ministrar för jordbruk och fiske träffas i Bryssel 15 juli. Diskussionen kommer då att handla om hur miljö- och klimatambitionen kan bli större inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige på mötet.

Det finska ordförandeskapets arbetsprogram

Ordförandeskapet kommer att presentera sina prioriteringar i jordbruks- och fiskefrågor där fokus är att komma framåt i förhandlingarna om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Ordförandeskapet kommer också att prioritera marknadssituationen och handelsrelaterade jordbruksfrågor samt bioekonomi och skogsbruk.

Centralt på fiskesidan är höstens förhandlingar om fiskemöjligheter för 2020 liksom arbetet med kontrollförordningen och europeiska havs- och fiskerifonden.

EU:s jordbrukspolitik efter 2020

De tre förordningsförslagen för en reformerad gemensam jordbrukspolitik har behandlats vid ett flertal tillfällen under året.

Regeringens vägledande principer i förhandlingarna är minskade utgifter, marknadsorientering, stärkt konkurrenskraft och lika konkurrensvillkor, stärkta miljö- och klimatambitioner samt förenkling. Regeringen välkomnar därför ordförandeskapets initiativ att på julimötet diskutera höjda miljö- och klimatambitioner.

Enligt EU-kommissionens förslag ska grundvillkoren förstärkas på miljö- och klimatområdet och mer resurser gå till miljö- och klimatåtgärder. Förslaget ställer också krav på att medlemsstaterna stärker sina insatser genom ett nytt miljöprogram, så kallade eco schemes.

Under förhandlingarnas gång har förslaget om grundvillkor blivit tydligare genom att medlemsstaterna ska kunna rikta villkoren till regioner, områden eller företag.

Regeringen är i huvudsak positiv till förändringarna som handlar om grundvillkor liksom till det nya miljöprogrammet, eco schemes, eftersom det syftar till riktade åtgärder.

Regeringen anser att innovation, kunskapsöverföring och investeringar är viktiga verktyg för att främja en mer hållbar produktion och att en större andel medel ska öronmärkas för miljö- och klimatåtgärder.

En slutlig överenskommelse om jordbrukspolitiken kan sannolikt ske tidigast när EU:s budgetram för 2021-2027 är överenskommen. 

Afrikansk svinpest

Ministrarna kommer att få information om läget i arbetet med att utrota afrikansk svinpest i EU. Långsiktig förvaltning av vildsvinspopulationen och samarbete mellan jordbruks- och miljösektorn är två arbetsmetoder.

Djurtransporter vid hög temperatur

EU-kommissionen ska informera om djurskydd. Det gäller djurtransporter under sommarmånaderna och att långa transporter vid alltför höga temperaturer, över 30 grader, fortfarande förekommer. Transporterna sker i strid med EU:s bestämmelser och orsakar lidande för djuren. EU-kommissionen förväntas uppmana ministrarna att förnya ansträngningarna i frågan och transportörer att leva upp till kraven.

Växtskyddsmedel

Kommissionen väntas presentera övergripande slutsatser från en uppföljningsrapport i år om att öka tillgången till lågriskprodukter och öka genomförandet av så kallat integrerat växtskydd.

Afrikas landsbygd

EU-kommissionen ska informera om mötet mellan EU:s och Afrikanska unionens jordbruksministrar i juni 2019. Vid mötet antogs en deklaration och handlingsplan. Fokus är utveckling av Afrikas landsbygd genom investeringar och jobbskapande.

Marknaden för socker

Ministrarna ska få information om eventuella rekommendationer och åtgärder med anledning av det låga marknadspriset på socker. Rekommendationerna är i linje med regeringens inställning att marknadsorienteringen i sektorn bör öka.

 

Producerat av EU-representationen

Finländska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s ministerråd för jordbruk och fiske 15 juli

Mer om mötet i EU:s ministerråd för jordbruk och fiske 15 juli

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Förhandlingarna om EU:s långsiktiga klimatstrategi

Mer om förhandlingarna om EU:s budgetram 2021-2027