Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Världsdagen för internationell rättvisa

Publicerad

Idag onsdag den 17 juli infaller världsdagen för internationell rättvisa och internationellt straffrättsligt ansvarsutkrävande (Day of International Criminal Justice).

Dagen markerar 1998 års antagande av Romstadgan som inrättade den Internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court, ICC). Det finns flera anledningar att både uppmärksamma och fira ICC idag. Förutom det viktiga arbetet med ansvarsutkrävande och förebyggande av allvarliga brott, har domstolen gjort betydande insatser för brottsoffer genom att ge dem en röst i domstolens processer och möjlighet till gottgörelse. Arbetet mot sexuellt och könsbaserat våld har varit framträdande i domstolens verksamhet, både genom att uttryckligen inkludera dessa brott i Romstadgan, och genom att integrera genderfrågor i all utredning av brott.

Idag står domstolen under attack från flera håll, och det är viktigare än någonsin att ICC och dess åklagare ges stöd. Detta gör Sverige aktivt genom EU och FN. Sverige bidrar även till ICC:s brottsofferfond. Genom att de senaste tre åren bidragit med 30 miljoner kronor, är Sverige den enskilt största givaren till fonden.

Regeringen avser fortsätta verka för ansvarsutkrävande på nationell, regional och internationell nivå där övergrepp skett. Ansvarsutkrävande i enlighet med rättsstatens principer är centralt för att nå demokratisk utveckling och inte minst för att möjliggöra för individer att kunna åberopa och åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Article in The Huffington Post July 17 2015