Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Ett år med godstransportstrategin – samarbete för ett transporteffektivt samhälle

Publicerad

I slutet av juni 2019 var det ett år sedan regeringen beslutade om Sveriges första nationella godstransportstrategi: Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi. Myndigheter och aktörer från hela transportsektorn träffades på Infrastrukturdepartementet för redovisning, återkoppling och uppföljning av arbetet med genomförandet av strategin sedan lanseringen. Under eftermiddagen fick deltagarna redogörelser av arbetet med att genomföra många av de uppdrag som regeringen fattat beslut om med anledning av strategin och kommentarer från godstransportrådets ledamöter.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Strategin är omfattande och består av tre inriktningar. För varje inriktning finns ett antal insatsområdet, fördelade på sex insatsområden inom Konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter, fem insatsområden inom Omställning till fossilfria transporter samt tre insatsområden inom Innovation kompetens och kunskap.

Trafikanalys följer upp arbetet med strategin

Myndigheten har regeringens uppdrag att vara ”blåslampa” genom att löpande följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra godstransportstrategin samt resultatet av arbetet. Den första uppföljningsrapporten lämnades i mars och innehöll en beskrivning av effektkedjor och åtgärdslogik, medieanalys, genomgång av genomförda aktiviteter och resultat samt plan för det fortsatta arbetet med uppföljning och utvärdering. I rapporten poängteras vikten av samordning och godstransportrådets rådets roll understryks. Det nationella godstransportrådets verksamhet bedöms vara viktig för genomförandet av godstransportstrategin. Medieanalysen visade att aktörerna övervägande är positiva till godstransportstrategin. Trafikanalys fortsatta arbete blir en uppföljning i mars 2020 då samtliga insatser i strategin följs upp och en medieanalys. Utvärderingen i december 2020 inriktar sig på aktörernas anpassning, nuläge- och omvärldsanalys samt effekter av insatser.

På Trafikverket har den nationella godstransportstrategin fått ett stort genomslag och många arbetar med uppdrag, vilket medfört att nya enheter och kanslier med fokus på gods har skapats. Bland många uppdrag till Trafikverket gav regeringen uppdraget att inrätta ett kansli för att bistå det Nationella godstransportrådet. Ytterligare ett uppdrag var att inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart. På plats berättade den nationella samordnaren om den nya handlingsplanen för inrikes sjöfart och närsjöfart som redovisades i maj. Planen, som tagits fram tillsammans med och förankrats hos berörda myndigheter och branschaktörer innehåller 62 konkreta åtgärder. I rapporten konstateras att med rätt förutsättningar kan dubbelt så mycket gods transporteras längs Sveriges kuster och på våra vatten 2040 jämfört med idag.

Trafikverket berättade också om bland annat arbetet med att hitta sätt att dela data för att skapa horisontella samarbeten, att ”vända på alla stenar” för att identifiera åtgärder som myndigheten kan genomföra för att fler godstransporter ska kunna gå med sjöfart och på järnväg och om arbetet med längre och tyngre fordon.

Trafikanalys redovisade myndighetens förslag på miljölastbilspremie och breddad ekobonus. Ytterligare en myndighet som var på plats var Boverket, som talade om arbetet med att bättre integrera godstransporter i den fysiska planeringen.

Nationellt godstransportråd

Det nationella godstransportrådet leds av infrastrukturminister Tomas Eneroth och består av sjutton ledamöter. Rådet har i uppgift att bidra till arbetet för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter och till genomförandet av godstransportstrategin.

Godstransportrådet har haft fyra möten med teman som kopplats till godsstrategins inriktningar. Det senaste mötet fokuserade på kompetensförsörjning. Nästa möte äger rum hösten 2019 i Göteborg och kommer ha innovation som tema.

Dagen avslutades med reflektioner från Mattias Goldmann från Fores 2030-sekretariatet och Nina Loberg från Region Västernorrland kring det fortsatta arbetet med strategin. Infrastrukturminister Tomas Eneroth avslutade dagen. 

Porträttbild på tre personer, en man och två kvinnor.
Statssekreterare Mattias Landgren och chefen för Nationella godstransportrådets kansli Åsa Tysklind och den nationella samordnaren för inrikes sjöfart och närsjöfart Pia Berglund. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet
En kvinna talar om sitt arbete.
Ulrika Appelberg från Sveriges Kommuner och Landsting talade om kommunernas roll i arbetet med godstransporter. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet
En man talar.
Mattias Goldmann från Fores delade med sig av sina reflektioner om det fortsatta arbetet med godstransportstrategin. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Godstransportstrategin

Ett väl fungerande transportsystem, där trafikslagen samverkar, skapar förutsättningar för effektiva godstransporter. Goda förutsättningar för godstransporter skapar goda förutsättningar för näringslivet i Sverige och påverkar det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft – och därmed jobb och tillväxt.
Godstransportstrategin ska bidra till att de transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft och främja en överflyttning från väg till järnväg och sjöfart samt vara en plattform för fortsatt samverkan inom godstransportområdet.