Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Hbtq-frågor och jämställdhet i fokus på pressfika

Publicerad

Beslut från veckans regeringssammanträde och andra aktuella ämnen presenterades på sommarens sista pressfika och handlade till stor del om jämställdhet och hbtq-personers rättigheter. Bland nyheterna fanns satsning på feministisk handelspolitik, arbetet mot osund konkurrens och flera regeringsuppdrag. Regeringsuppdragen handlade om att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer, att ta fram en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt att utvärdera reformen om stärkt rehabilitering för återgång i arbete.

  • Regnbågsfärgade bakelser med små svenska flaggor nedstuckna i toppen.

    Pride-tema genomsyrade årets sista pressfika.

    Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

  • Ylva Johansson, Åsa Lindhagen och Annika Strandhäll kommer ut på en gårdsplan.

    Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll var tre av de sammanlagt fem statsråden på pressfikat.

    Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, som varit ordförande för sammanträdet, började pressfikat med att berätta om arbetet mot osund konkurrens. Det är ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket och sju andra myndigheter där det görs riktade inspektioner mot branscher och företag som misstänks bryta mot lagar och regler på området. I år har det gjorts inspektioner i nagelsalonger och byggbranschen. Av nagelsalongerna fick tre av fyra anmärkningar på verksamheten och en tredjedel förbjöds att fortsätta på grund av farlig verksamhet.

Artikel: Regeringens arbete mot osund konkurrens ger resultat

Mötesplatser för unga hbtq-personer och nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Näst ut var jämställdhetsminister med ansvar för hbtq-frågor Åsa Lindhagen. Hon redogjorde för ett regeringsuppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer.

– Vi vet att den psykiska ohälsan är högre bland unga hbtq-personer än bland unga generellt. Det här är en oerhört viktig fråga att komma framåt i och där kan tillgång till mötesplatser ha en avgörande roll för att få möta andra unga hbtq-personer med liknande erfarenheter, sade hon.

Pressmeddelande: Fler satsningar för att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Socialminister Lena Hallengren fortsatte på ett liknande spår med att prata om ett regeringsuppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Grundläggande för strategin ska vara en god, jämställd och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. Särskilt fokus bör riktas mot unga personer, personer med bristande socioekonomiska förutsättningar, personer med funktionsnedsättning, personer med utländsk bakgrund och hbtq-personer.

Pressmeddelande: Ny nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa

Satsning på feministisk handelspolitik och utvärdering av reformen om förstärkt rehabilitering

Jämställdhetstemat fortsattes med att utrikeshandelsminister Ann Linde presenterade regeringens satsning på feministisk handelspolitik. Den består av de sex åtgärderna jämställda handelsavtal, jämställda standarder, jämställd inre marknad, jämställd representation i främjandearbetet, jämställdhet, handel och arbete i låginkomstländer samt jämställd könsuppdelad statistik.

Pressmeddelande: Regeringen satsar på feministisk handelspolitik

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll avslutade sedan pressfikan med att berätta att Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, som trädde i kraft den 1 juli 2018. ISF ska följa upp hur reformen efterlevs av arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket samt utvärdera hur reformen bidrar till att stärka individens möjligheter till rehabilitering och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i uppföljningen och utvärderingen.

Pressmeddelande: Uppföljningsuppdrag för stärkt rehabilitering