Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Fortbildning och kompetensutveckling för lärare och skolledare

Publicerad

Professionsprogram

Varje elev ska få en trygg skolgång och mötas av riktigt kompetenta lärare med höga förväntningar på varje elev. Skickliga lärare och skolledare är det viktigaste för att alla elever ska lära sig mer. Läraryrkets attraktionskraft behöver fortsätta öka så att fler lärare kan utbildas och anställas. Ett nationellt professionsprogram med bland annat ett strukturerat utbud av kompetensutveckling kommer att höja lärar- och förskolläraryrkets status, och därmed locka fler att söka sig till dessa yrken. Programmet syftar till att öka läraryrkets attraktionskraft och stärka det pedagogiska ledarskapet genom att skapa förutsättningar för lärares, förskollärares och skolledares professionella utveckling genom hela yrkeslivet. I budgetpropositionen för 2020 avsätter regeringen 20 miljoner kronor 2021 och 30 miljoner kronor från och med 2022 för införandet av ett professionsprogram.

Fler lärare och speciallärare fortbildas

Skolverket har i uppdrag att till och med 2019 svara för genomförandet av Lärarlyftet II. Uppdraget syftar till att lärare genom utbildning, inom ramen för Lärarlyftet II, ska bli behöriga att undervisa i alla skolformer, ämnen och årskurser som de undervisar i. Lärarlyftet II omfattar även utbildning i ett eller två praktiska eller estetiska ämnen för fritidspedagoger eller motsvarande så att de kan bli behöriga att undervisa i dessa ämnen. Uppdraget omfattar även utbildning som leder till speciallärarexamen med alla specialiseringar. För att möta behovet av behörighetsgivande utbildning avser regeringen att under perioden 2020–2025 förlänga satsningen Lärarlyftet II, och ge fler lärargrupper möjlighet att ta del av kursutbudet. Regeringen avser att avsätta 135 miljoner kronor till Lärarlyftet II årligen under denna tidsperiod.

Specialpedagogik för lärande förlängs

Tidiga stödinsatser och en skola som möter varje elev utifrån deras förutsättningar lägger grunden för höga kunskapsresultat och att alla elever lär sig mer. Fortbildningssatsningen Specialpedagogik för lärande syftar till att stärka den specialpedagogiska kompetensen generellt bland lärare i grundskolan. Genom ett kollegialt lärande får lärare ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, arbetssätt och metoder i arbetet med att anpassa undervisning och lärmiljö efter elevers olika behov och förutsättningar. Medel i budgetpropositionen för 2020 avser förlängning av nuvarande satsning och målgrupp till och med läsåret 2020/21. Medlen ska även användas till utveckling av fler webbaserade fortbildningsmoduler som omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Från läsåret 2021/22 inkluderas även dessa skolformer i satsningen. För detta avser regeringen att satsa 39 miljoner kronor 2020, 120 miljoner kronor 2021 och 81 miljoner kronor per år 2022 och 2023.

Förlängning av Läslyftet

I förskolan läggs grunden för barns lärande. Genom att tidigt väcka barns intresse för språk och läsning blir barnen bättre förberedda för skolstarten och sitt fortsatta lärande. Fler förskollärare behöver få verktyg och kompetens att stärka barns språk och läslust. Därför förlängs kompetensutvecklingsinsatsen Läslyftet för personalen i förskolan. Sedan tidigare är 75 miljoner kronor avsatta för Läslyftet 2020. Regeringen föreslår att Läslyftet tillförs 27 miljoner kronor 2021.

Statsbidrag för yrkeslärares kompetensutveckling

Enligt Skolverkets beräkningar kommer det 2031 att saknas närmare 10 000 yrkes­lärare i gymnasieskolan och den kom­munala vuxenutbild­ningen. Fler verksamma lärare behöver ges möjlighet att kombinera behö­rig­hetsgivande yrkeslärarutbildning med arbete som yrkeslärare i skola och vuxenutbildning. Regeringens satsning erbjuder den möjligheten och förstärks nu utifrån att många yrkeslärare vill läsa in lärarbehörighet. Hittills har regeringen tillfört 30 miljoner kronor per år till och med 2020. I budgetpropositionen för 2020 förstärker regeringen statsbidraget med ytterligare 30 miljoner kronor per år och förlänger satsningen till 2023.

Fortbildning rektorer

Ska kunskapsresultaten fortsätta öka i svensk skola och alla barn och elever lära sig mer så behövs duktiga skolledare med ett tydligt pedagogiskt ledarskap på varje förskola och skola. Ett attraktivt läraryrke och ett starkt pedagogiskt ledarskap förutsätter att lärare och skolledare kan utvecklas professionellt under hela yrkeslivet. Därför vill regeringen samtidigt vidga satsningen så att alla skolledare ska kunna ta del av fortbildningen, även rektorer i förskolan och biträdande rektorer. Regeringen permanentar satsningen på 20 miljoner kronor per år till fortbildningen för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skolväsendet.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.