Lärarförsörjning

Publicerad

Jobba och studera till lärare samtidigt

Sverige behöver fler kunniga och kompetenta lärare. Regeringen föreslår en satsning som gör det möjligt för fler lärosäten att erbjuda en arbetsintegrerad lärarutbildning, där möjlighet finns att jobba på en skola och studera till lärare parallellt. Det finns goda exempel på hur universitet och högskolor arbetat med denna form av lärarutbildning och hur den kunnat öka antalet sökande till lärarutbildningen. Satsningen som nu föreslås inriktar sig inte på en viss bestämd form av arbetsintegrerad lärarutbildning, men gör det möjligt för lärosätena att kunna planera och utveckla utbildningen, rekrytera studenter samt samordna sig med skolhuvudmännen. Regeringen föreslår att 30 miljoner kronor per år satsas 2020–2026 för att utveckla fler möjligheter för lärarstudenter att gå en arbetsintegrerad lärarutbildning. Detta är viktigt för att skapa förutsättningar för denna studieform vid fler lärosäten runtom i landet. 

Flexibla utbildningsvägar för att bli lärare

Flexibla utbildningsvägar, fler utbildningsplatser och utvecklingsmedel ska göra det enklare för högskoleutbildade att sadla om och bli lärare. Sju universitet och högskolor har fått i uppdrag att skapa fler effektiva och ändamålsenliga vägar in i lärar- och förskolläraryrket. Lärosätena ska bland annat ta fram kortare ämneskurser som ska kunna erbjudas till studenter som vill läsa till ämneslärare genom en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), men som saknar en del av de ämnesstudier som krävs. I uppdraget ingår också att ta fram och erbjuda kortare påbyggbara kurser för dem som till exempel arbetar som lärarassistenter. Sådana kurser ska senare kunna tillgodoräknas inom en lärarutbildning, så det kan vara ett första steg till en lärarexamen. Det tillförs ca 26 miljoner kronor 2020, 24 miljoner kronor från 2021 och 32 miljoner kronor från 2022 för att ge flexiblare vägar in till läraryrket.

Utveckling av övningsskolor

I övningsskolor får studenter möta vardagen i skolan och träna på sitt pedagogiska ledarskap. Övningsskolor är en satsning som inleddes 2014 och har bland annat inriktats mot en ökad kvalitet på handledningen och har gett utrymme för erfarenhetsutbyte och ökad koppling mellan teori och praktik. Vid 15 utvalda lärosäten kan lärar- och förskollärarstudenter göra större delen av sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på en övningsskola eller övningsförskola. Satsningen på övningsskolor fortsätter nu och vidareutvecklats. Det innebär att ytterligare 10 miljoner kronor per år fördelas för övningsskolor. Tillsammans med den tidigare satsningen innebär det att 55 miljoner kronor fördelas årligen.

Fler kunniga och kompetenta lärare

Vidareutbildning av obehöriga lärare (VAL) och särskild kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är satsningar som pågått sedan några år. Syftet med VAL är att personer som arbetar i skolan, men som saknar behörighet och legitimation kan läsa in den på kortare tid. Det är ett smart sätt att öka antalet behöriga lärare och samtidigt möjliggöra för personer med erfarenhet av att arbeta i skolan att utveckla sig och bli behöriga. Regeringen vidareutvecklar nu VAL genom en kommande förordningsändring och möjliggör genom satsningen att det fortsatt går att utbilda sig inom VAL. I budgetpropositionen för 2020 förstärks VAL med 10 miljoner kronor årligen. Inklusive tidigare satsningar uppgår VAL till drygt 140 miljoner kronor årligen.

Särskild KPU är satsningar för att öka antalet ämneslärare i vissa bristämnen, såsom matematik, naturvetenskap, teknik, språk, m.m. Medel fördelas till KPU i samarbete med Teach for Sweden, till Brobyggaren vid Göteborgs universitet och till Högskolan i Halmstad för ämnesdidaktisk KPU. I budgetpropositionen för 2020 förstärks KPU med 6 miljoner kronor årligen. Inklusive tidigare satsningar uppgår särskild KPU till knappt 30 miljoner kronor årligen.

Fler lektorer och ämneslärare för höjda kunskapsresultat

Kunskapsresultaten i skolan behöver fortsätta stärkas. Att ha fler ämneslärare och lektorer i skolan är en viktig del av det arbetet. Genom satsningen på forskar-KPU kan antalet lärare med examen på forskarnivå i skolan öka vilket kan bidra till att höja kunskapsresultaten ytterligare. Syftet med satsningen är att få fler ämneslärare och lektorer i skolan. För att vara behörig till utbildningen ska den sökande ha ämnesstudierna avklarade i ett eller flera skolämnen, främst inom matematik, naturvetenskap och teknik. Satsningen är en försöksverksamhet som pågår fram till 2021 och innebär att de som läser forskar-KPU kan studera i hög takt med utbildningsbidrag. Eftersom satsningen har haft ett högt söktryck anser regeringen att den bör utökas och även fortsatt ge rätt till ett utbildningsbidrag om 25 000 kr/månad. På så sätt kan vi snabbare få fler behöriga lärare i skolan. Totalt satsas 23 miljoner kronor 2020 och 16 miljoner kronor 2021.