Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Miljödepartementet

Mer pengar till klimatbonusbilar och för utbyggnad av snabbladdning längs större vägar

Publicerad

Regeringen skjuter till 130 miljoner kronor till bonusen för klimatbonusbilar, och stärker samtidigt utbyggnaden av infrastrukturen för snabbladdning längs större vägar med 50 miljoner kronor. Regeringens förslag till budgetproposition för 2020 bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Riksdagen har antagit ett mål om att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Senast år 2030 ska utsläppen från inrikes transporter (utom flyget) vara minst 70 procent lägre än 2010. Genom Klimatklivet har investeringsstöd hittills beviljats till över 30 000 laddpunkter. Trots detta finns det s.k. vita vägsträckor eller vita fläckar i vägnätet där laddinfrastruktur inte byggs ut med befintliga stöd. För att få fler att våga satsa på laddfordon och att hela Sverige ska kunna vara en del av klimatomställningen är det viktigt att bygga bort vita fläckar och därmed skapa en heltäckande laddinfrastruktur för laddfordon längs de större vägarna i Sverige. Regeringen föreslår därför en satsning på 50 miljoner kronor i tre år för denna utbyggnad.

Bonus–malus-systemet ger incitament för konsumenter att välja bilar med låga koldioxidutsläpp. Från och med årsskiftet börjar nya regler för bonus–malus att tillämpas. De nya reglerna innebär att EU:s nya mätmetod, WLTP, kommer att ligga till grund för beräkningar av utsläppen. En följd av det blir att de flesta bilar beräknas få högre utsläppsvärden. Med anledning av det föreslår regeringen att utsläppsgränsen för vad som utgör en klimatbonusbil höjs från 60 till 70 gram per kilometer. Endast nya bilar som blir skattepliktiga från och med den 1 januari 2020 omfattas av de nya reglerna.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att anslaget för klimatbonusbilar höjs med 130 miljoner för 2020. Anslaget förstärks också med 100 miljoner kronor för 2019 i höständringsbudgeten.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statens budget

Bonus–malus

Sedan 1 juli 2018 gäller ett bonus–malus-system för nya lätta fordon (personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar). Det innebär att den som köper ett nytt fordon med låga, eller inga, utsläpp får ett bidrag (bonus). Fram till den 31 december 2019 beräknas de lätta fordonens utsläpp enligt EU:s tidigare mätmetod NEDC. Från den 1 januari 2020 kommer EU:s nya mätmetod för fordonens utsläpp, WLTP, att ligga till grund för bonus–malus-systemet. Till följd av ändringar i mätmetod och utsläppsgräns för vad som utgör en klimatbonusbil behöver anslaget 1:8 Klimatbonus förstärkas.

Laddinfrastruktur för laddfordon

Längs vissa delar av Trafikverkets prioriterade vägnät, alltså de vägar som bedöms vara viktigast för nationell och regional tillgänglighet, behövs ytterligare stöd för att infrastruktur för snabbladdning ska komma till stånd. Det gäller framförallt i Norrlands inland. Det saknar även infrastruktur i glesbygden i Småland, Värmland och Gävleborg.