Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Näringsdepartementet i budgetpropositionen för 2020

Publicerad

Nedan är ett urval av Näringsdepartementets satsningar i budgetpropositionen för 2020.

Exportstrategin

Den svenska regeringen utvecklar sin exportstrategi som svar på en efterfrågan från näringslivet. Strategin kommer att innehålla satsningar för att stärka svenska företags exportförmåga och internationell konkurrenskraft. Insatserna ska bidra till jobb och tillväxt i hela landet och ha fokus på hållbarhet, ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Regeringen tillför 175 mnkr per år för insatser kopplade till exportstrategin.

Satsningarna omfattar främjandet av näringslivets internationalisering i bred bemärkelse med särskild betoning på ökad export och ökade utländska investeringar. Regeringen bereder för närvarande den utvecklade export- och investeringsstrategin med bl.a. fokus på insatser som stärker små- och medelstora företags möjligheter att exportera och bidra till jobb och tillväxt i hela landet.

Almi

Almi ska bidra till tillväxt och förnyelse i näringslivet och därigenom stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler och växande företag. För att långsiktigt säkerställa Almis verksamhet föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2020 att 110 miljoner kronor tillförs Almis anslag fr.o.m. 2020. Med regeringens satsning får Almi ett permanent tillskott som ger bolaget en stabil grund och gör att Almi i större utsträckning kan erbjuda finansiering och rådgivning till företag och därigenom bidra till att företag utvecklas i hela landet.

Nationella innovationsrådet

Sveriges starka utveckling är beroende av förmågan att med innovation kunna bidra med lösningar på olika samhällsutmaningar. För att finna och utveckla nya innovativa lösningar är dialog och samverkan mellan olika delar av samhället central. Det nationella innovationsrådet, under ledning av statsministern, fortsätter sitt arbete under mandatperioden. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2020 fortsatta medel för insatser med koppling till innovationsrådet.

Totalt avsätts 100 miljoner kronor per år, åren 2020–2022. Medlen ska användas för att kunna genomföra insatser i syfte att stärka ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart Sverige samt för att finansiera pilotprojekt inom centrala områden som främjar innovativa lösningar för att möta samhällsutmaningar. Medlen ska ha koppling till det nationella innovationsrådet och användas för strategiska insatser inom ramen för rådets arbete och prioriteringar.

Utveckling av landsbygderna

Regeringen satsar på att hela landet, såväl landsbygder som städer, ska utvecklas så att hela Sveriges potential används. Möjligheterna att bo, leva och verka i hela landet ska förbättras.

Regeringen satsar därför stort på att genomföra satsningar i linje med den landsbygdspolitiska propositionen. Inom ramen för satsningen kommer väg- och järnvägsunderhållet på landsbygderna att stärkas, bredbandsutbyggnad att främjas och satsningar göras på det nationella skogsprogrammet. Totalt satsas 768 mnkr för år 2020 för att genomföra landsbygdspropositionen.

Stärkt konkurrenskraft i livsmedelskedjan

Svensk livsmedelsproduktion är central för jobb och tillväxt på landsbygden. Som en del av ett bondepaket föreslår därför regeringen att finansieringen av nationella livsmedelsstrategin förstärks med ytterligare 191 miljoner kronor under 2020, samt 72 miljoner kronor årligen under 2021-2025. Medlen kommer att gå till åtgärder inom livsmedelsstrategins strategiska områden: regler och villkor, konsument och marknad samt kunskap och innovation.

Fortsatt förstärkt driftstöd

Tillgänglighet till dagligvaror är en av flera förutsättningar för att kvinnor och män ska kunna bo, verka och leva i alla delar av landet. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2020 en fortsatt årlig förstärkning på 35 miljoner kronor av särskilda driftstödet till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta glesbygder. Totalt kommer stödet uppgå till 70 miljoner kronor årligen under 2020–2022.

Näringsdepartementets delar i statens budget

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.