Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad trygghet och välfärd inom Lena Hallengrens ansvarsområde

Publicerad

Regeringen föreslår i budgeten för 2020 en satsning på området psykisk hälsa på 2,2 miljarder kronor och ökat statsbidrag till verksamheten med personligt ombud. Regeringen avser att utöka det allmänna vaccinationsprogrammet för barn med HPV-vaccination för pojkar.

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Satsningar för att stödja personer med psykisk ohälsa

Regeringen föreslår i budgeten för 2020 en satsning på området psykisk hälsa på 2,2 miljarder kronor. Satsningen gäller barn, unga och vuxna. På fem år har psykiatrianslaget lite mer än fördubblats, från 1 miljard kronor till 2,2 miljarder kronor nästa år.

I budgeten för 2020 föreslår regeringen att satsningen på psykisk hälsa utökas med 300 miljoner kronor per år 2020–2022. Medlen syftar särskilt till att stärka barn- och ungdomspsykiatrin och insatser för barn och unga med psykisk ohälsa.

Pressmeddelande: 300 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård

I dag är köerna ofta långa för vård vid barn- och ungdomspsykiatrin. En orsak till detta är att behovet av vård har ökat. Satsningen på 300 miljoner kronor ska framför allt användas för att öka tillgängligheten till och förbättra vården för barn och unga med psykisk ohälsa.

År 2020 finns ytterligare 100 miljoner kronor som är öronmärkta för att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa. 2020 avsätts således totalt 400 miljoner kronor kopplat till att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga.

Fakta

Årliga psykiatrianslag:

2016: 1 miljard kronor
2017: 1,2 miljarder kronor
2018: 1,8 miljarder kronor
2019: 2,1 miljarder kronor
2020: 2,2 miljarder kronor

Ökat statsbidrag till verksamheten med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning

Regeringen föreslår i budgeten för 2020 att öka statsbidraget till verksamheten med personligt ombud med 30 miljoner kronor per år från och med 2020 till 2022. Syftet är att öka den statliga subventionsgraden per ombud.

Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar med betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. De som kan få stöd av personligt ombud ska vara 18 år eller äldre, ha omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning.

2018 hade 253 kommuner verksamhet med personligt ombud

Förslagen finns i utgiftsområde 9 i budgetpropositionen för 2020.

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

HPV-vaccin införs för pojkar

Regeringen avser att utöka det allmänna vaccinationsprogrammet för barn med HPV-vaccination för pojkar. Genom införandet beräknas ytterligare cirka 130 HPV-relaterade cancerfall kunna förebyggas årligen. Vaccinationerna bedöms kunna börja ske hösten 2020.

Pressmeddelande: HPV-vaccin införs för pojkar

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Stärkt möjlighet till betald specialistutbildning för sjuksköterskor


I budgeten för 2020 föreslår regeringen en satsning på 100 miljoner kronor för att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet till betald specialistutbildning. Det är en utbyggnad av tidigare påbörjad satsning om 400 miljoner kronor.

Pressmeddelande: Karriärtjänster ska ge bättre villkor för specialistsjuksköterskor

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Kompensation för landstingen för vårdmoms

Regeringen föreslår i budgeten för 2020 ett tillfälligt statsbidrag som ska kompensera landstingen för mervärdesskattekostnader för hyrpersonal inom vården. Satsningen omfattar 210 miljoner kronor per år under en treårsperiod.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 i budgetpropositionen.

Artikel: Kompensation till landstingen för vårdmoms

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Regeringen tar fram nationell strategi för anhöriga

Anhöriga spelar en viktig roll, inte minst för många äldre som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver olika former av stöd och omsorg. Regeringen avser därför att påbörja arbetet med att ta fram en nationell anhörigstrategi.

Pressmeddelande: Regeringen tar fram nationell strategi för anhöriga

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Utökad satsning på LSS i regeringens budget

Regeringen föreslår en satsning på 85 miljoner kronor 2020 och 100 miljoner kronor årligen för att samtliga hjälpmoment vid andningshjälp och måltid i form av sondmatning ska ge rätt till personlig assistans.

Pressmeddelande: Utökad satsning på LSS i regeringens budget

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Förbättrat stöd och föräldrautbildning i samband med internationella adoptioner

Regeringen föreslår i budgeten för 2020 att medel ska avsättas för att förbättra stödet samt säkra tillgången på den obligatoriska föräldrautbildningen i samband med internationella adoptioner. Myndig­heten för familjerätt och föräldraskapsstöd får därför 2, 5 miljoner kronor i ökat anslag för 2020 och därefter 2 miljoner kronor årligen.

Den kommunala socialtjänsten ska enligt social­tjänstlagen ge stöd både före och efter en adop­tion inom sin omsorg av barn och unga. Många kommuner har dock svårt att upprätthålla en kompetens inom adoptionsområdet och brister i att erbjuda stöd samt i att ge den obligatoriska föräldrautbildningen. Detta mot bakgrund av att internationella adoptioner kraftigt minskat gen­om åren. Väntetiderna för att kunna påbörja socialtjänstens medgivandeutredning för adop­tion är generellt mycket långa.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 i budgetpropositionen för 2020.

Regeringens förslag till budget bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Ökade möjligheter till anpassning inom bilstödet

Regeringen föreslår att bilstödet ska förbättras för att öka stödets ändamålsenlighet. Bilstödet innefattar bidrag till inköp och anpassning av fordon och lämnas till personer som har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller med allmänna kommunikationer.

Pressmeddelande: Ökade möjligheter till anpassning inom bilstödet

Mer om budgeten för 2020

Den 18 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.