Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Artikel från Kulturdepartementet

Satsningar på kultur, demokrati och idrott i budgeten 2020

Publicerad

I budgetpropositionen för 2020 ger regeringen, tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet, en rad förslag för att bland annat stärka demokratin, kulturen och idrotten i hela landet. Här kan du läsa om några förslag inom Kulturdepartementets budgetområde.

Mediestöd för lokal journalistik i hela landet

För att förbättra förutsättningarna för nyhetsförmedling och lokal journalistik i hela landet föreslår regeringen att mediestödet förstärks med totalt 140 miljoner kronor 2020, samt 110 miljoner kronor per år 2021 och 2022, inklusive tidigare aviserade ökningar. Dessutom föreslås en ökning med 30 miljoner kronor för 2019. 

Pressmeddelande: Budgetsatsning på journalistik i hela landet

Svensk demokrati 100 år

I samband med 100 års jubileet av svensk demokrati föreslår regeringen att 25 miljoner kronor per år avsätts under 2020 och 2021 för att myndigheter, kommuner och organisationer i det civila samhället ska kunna genomföra särskilda demokratistärkande insatser.

–Fler ska känna sig delaktiga, kunskapen om demokratin måste öka och vi behöver värna det demokratiska samtalet. Demokratin som vi ärvde av tidigare generationer ska lämnas i ett ännu starkare skick till våra barn, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Skolresor till Förintelsens minnesplatser

Regeringen föreslår att förlänga och förstärka satsningen på så kallade hågkomstresor, så att fler skolor ska kunna göra resor till Förintelsens minnesplatser som till exempel Auschwitz och andra koncentrationsläger. Förslaget innebär att ytterligare 5 miljoner kronor tillförs för hågkomstresor år 2020 samt att 6 miljoner kronor avsätts årligen under 2021 och 2022.

Förslaget innebär att det blir möjligt att genomföra fler hågkomstresor under 2020, samt att satsningen förlängs två år, från 2020 till 2022. Att fler skolungdomar får göra hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser och att de i samband med resan får utbildning om Förintelsens historia, antisemitism och rasism, bidrar till att höja kunskapen bland unga om de yttersta konsekvenserna av rasism och ett odemokratiskt statsskick.

Statens stöd till kulturskolan återinförs

För att så många barn och unga som möjligt ska kunna ta del av den kommunala kulturskolans verksamhet, föreslår regeringen att det statliga stödet till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet återinförs och uppgår till den nivå det hade tidigare, 100 miljoner kronor årligen. 

Pressmeddelande: Statens stöd till kulturskolan återinförs

Fri entré på statliga museer

Fri entré på museer har gjort det möjligt för fler att gå på museum och ta del av det gemensamma kulturarvet. Sedan reformen infördes 2016 har antalet besökare ökat och för att stärka museernas arbete föreslår regeringen i budgetpropositionen att fri entré-reformen förstärks med ytterligare 10 miljoner kronor. Det innebär att de berörda museimyndigheterna framöver kommer att få 90 miljoner kronor årligen för att fortsatt kunna erbjuda fri entré och en högkvalitativ verksamhet.

Läsfrämjande insatser

För att barn och ungdomar ska ges mer likvärda förutsättningar för läsning anser regeringen att den anslagsökning som beräknats för anslaget Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter för bibliotekens arbete med att nå ungdomar i socioekonomiskt svaga miljöer istället ska användas till läsfrämjande insatser. Detta eftersom satsningen på Stärka bibliotek redan tillgodoser ändamålet för att nå ungdomar i socioekonomiskt svaga miljöer. Förslaget innebär att satsningen tillförs 25 miljoner årligen för 2020 och 2021.  

Idrott hela livet

Idrott och fysisk aktivitet bör vara ett livslångt engagemang som både bidrar till bättre hälsa och minskad ensamhet bland äldre. Därför är det angeläget att förbättra tillgängligheten till idrott även för äldre och i budgetpropositionen föreslår regeringen en satsning på 20 miljoner kronor till idrottsrörelsen som i samarbete med pensionärsorganisationer kan utveckla verksamhetsformerna för detta.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Mer om budgeten för 2020

Den 18 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.