Innehållet publicerades under perioden

-

Yrkeshögskola och folkbildning

Publicerad

Fler enstaka kurser inom yrkeshögskolan

Många arbetsgivare vill anställa men har svårt att hitta rätt kompetens. Bristen på kompetens är ett tillväxthinder för företag, det bromsar utvecklingen i välfärden och det håller människor tillbaka. Yrkeshögskolan erbjuder utbildningar som svarar mot arbetslivets behov av kvalificerad yrkeskompetens och spelar därför en viktig roll för kompetensförsörjningen. Yrkeshögskolan används ofta som omställningsutbildning för den som vill utveckla sin kompetens och gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter. Enstaka kurser inom yrkeshögskolan kan möjliggöra detta för fler, vilket i sin tur innebär att det uppstår luckor på arbetsmarknaden och nya sysselsättningsmöjligheter. Satsningen innebär att anslaget för yrkeshögskolan ökas med 13 miljoner kronor 2020 och därefter med 25 miljoner kronor årligen.

Statligt stöd till validering och branschvalidering

Validering är ett viktigt verktyg för att förkorta människors väg genom utbildningssystemet och ut på arbetsmarknaden. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) tillförs extra resurser för att upprätthålla ett visst statligt stöd till validering efter att Valideringsdelegationens uppdrag avslutats i december. Vidare förstärks myndighetens stöd för branschvalidering, dvs. validering mot arbetslivets kompetenskrav och kvalifikationer. Sammanlagt tillförs myndigheten 3 miljoner kronor för 2020 för dessa uppgifter. Dessutom avsätts 10 miljoner kronor för framtagande av nya modeller för branschvalidering.

Undervisning i svenska från dag ett

Folkbildningsinsatsen Svenska från dag ett ger asylsökande möjlighet att lära sig svenska och få en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Ökade svenskkunskaper leder till en snabbare etablering genom att förkorta tiden i svenska för invandrare, sfi. Insatsen ger deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden, förbättrar välmåendet och öppnar dörrar till deltagande i föreningslivet lokalt. Regeringen förlänger nu insatsen och avsätter 140 miljoner kronor under 2020, 100 miljoner kronor under 2021 och 60 miljoner kronor 2022.

Svenska för föräldralediga

Längre föräldraledighet kan innebära avbrott från studier i svenska språket och förlänga etableringstiden för framförallt nyanlända kvinnor. För att snabba på etableringen i samhället och arbetslivet är språkundervisning under föräldraledigheten en viktig insats. Regeringen avsätter medel till folkbildningen för en ny satsning som ska pågå till och med 2022 och som syftar till att förbättra föräldraledigas språkkunskaper, ge ökad kontakt med det svenska samhället samt öka delaktigheten i samhället. Satsningen uppgår till 10 miljoner kronor år 2020, 40 miljoner kronor år 2021 och 40 miljoner kronor år 2022.

Kvalitetssatsningar folkbildning

Folkhögskolan är en viktig aktör för personer som inte har kunnat slutföra sin utbildning inom det vanliga utbildningssystemet. Med sin pedagogik och sina flexibla förutsättningar når folkhögskolan grupper som andra skolformer inte når. Det innebär utökade möjligheter för personer som saknar grundskole- eller gymnasiekompetens att komplettera sin utbildning eller att till exempel gå en yrkesinriktad utbildning. Folkhögskolorna tillförs nu medel för att värna kvaliteten i undervisningen till följd av den pågående utbyggnaden. Under 2020 tillförs 22 miljoner kronor, 2021 tillförs 38 miljoner kronor och 2022 70 miljoner kronor. Därefter tillförs 70 miljoner kronor per år till folkhögskolorna.