Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Arbetet med jämställdhetsintegrering i högskolan

Publicerad

Den 3 oktober träffade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, rektorer från universitet och högskolor som omfattas av regeringens uppdrag om jämställdhetsintegrering. Under åren 2016-2019 har universitet och högskolor haft ett särskilt uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering och nu när det uppdraget går ut ville Matilda Ernkrans lyssna in lärosätenas tankar och idéer inför beslut om ett fortsatt uppdrag.

 • Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

  Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

  Foto: Margareta Stridh/Regeringskansliet

 • Matilda Ernkrans samtalar med Charlotta Löfgren-Mårtenson, professor i hälsa och samhälle vid Malmö Universitet och Anna-Karin Edberg, vicerektor vid Högskolan Kristianstad.

  Matilda Ernkrans samtalar med Charlotta Löfgren-Mårtenson, professor i hälsa och samhälle vid Malmö Universitet och Anna-Karin Edberg, vicerektor vid Högskolan Kristianstad.

  Foto: Margareta Stridh/Regeringskansliet

Matilda Ernkrans betonade vikten av jämställdhetsarbete på högskolan och att det ska bidra till att nå det jämställdhetspolitiska målet om jämställd utbildning. Hon lyfte även att det var helt nödvändigt att ett uppdrag om jämställdhetsintegrering gavs till universitet och högskolor 2016.

- En fjärdedel av de statligt anställda finns i högskolesektorn och det är väldigt viktigt att jämställdhetsarbetet är prioriterat då det påverkar många anställda och hundratusentals studenter, sade Matilda Ernkrans.

Jämställdhet i högskolan är i grunden en fråga om rättvisa för individen, men det är också en avgörande fråga för samhällsutvecklingen.

Lena Ag, generaldirektör och Ida-Maria Linder, utredare från Jämställdhetsmyndigheten presenterade en lägesrapport som de tagit fram över arbetet med jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor. Jämställdhetsmyndigheten ville också höra vad lärosätena hade för synpunkter på nuvarande uppdrag och medskick inför ett fortsatt uppdrag.

Jämställdhetsmyndighetens lägesrapport har fokuserat på fyra delar;

 • Satsningen på jämställdhetsintegrering i ett sammanhang,
 • Lärosätenas prioriteringar,
 • Lärosätenas resultat så här långt, och
 • Jämställdhetsmyndighetens slutsatser

Samtliga 33 lärosäten som har haft uppdraget har tagit fram planer för att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering och de flesta har påbörjat arbetet med att implementera innehållet i sina planer.

Två goda exempel

Två lärosäten hade blivit ombedda att berätta om hur de arbetar med jämställdhetsintegrering som goda exempel. Först ut var Sigbritt Karlsson, rektor vid Kungl. Tekniska högskolan, KTH, som berättade att det har krävts ett djupgående arbete för att medvetandegöra problem kring jämställdhet men också att de satsat på kompetensutveckling inom området så att ledare på alla nivåer ska känna till sitt ansvar och agera för att främja arbetet med jämställdhet och värdegrund.

Anna-Karin Edberg, vicerektor vid Högskolan Kristianstad berättade om högskolans nya system för fördelning av internt forskningsstöd. I högskolans plan för arbetet med jämställdhetsintegrering ingick att de skulle arbeta med att stödja jämlik fördelning av forskningsresurser genom att se över fördelningsmodellen ur ett jämställdhetsperspektiv. Idag sätts den samlade prestationen i relation till den tid för forskning som den enskilda forskaren har haft till sitt förfogande under samma tid, samverkansfaktorer räknas också in. Kombinationen av dessa justeringar i fördelningsmodellen verkar ha gynnat kvinnor då en större andel forskare som är kvinnor nu har blivit tilldelade extra prestationsbaserad tid.  

Hur har arbetet med uppdraget gått

Deltagarna från lärosätena diskuterade i grupper hur lärosätena skulle fortsätta arbeta med jämställdhetsintegrering och vilka inspel de ville ge till regeringen inför ett eventuellt fortsatt uppdrag. Frågor som lyftes var vikten av att arbetet fortsätter, att det även fortsättningsvis finns ett uppdrag från regeringen samt att det följs upp i ordinarie processer som dialoger och årsredovisningar. Matilda Ernkrans tackade alla för engagerande diskussioner och för de goda exempel och den inspiration som dagen hade gett. Det viktiga arbete som görs på universitet och högskolor inom ramen för jämställdhetsuppdraget är högt prioriterat för regeringen.

- Jämställdhetsengagemanget hos mig och den feministiska regeringen är väldigt stort så det gläder mig att många är eniga om att arbetet med jämställdhetsintegrering ska fortsätta, avslutade Matilda Ernkrans.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.