Artikel från Näringsdepartementet

Fiskekvoter i Östersjön på ministermöte i Luxemburg

Publicerad

Nästa års fiskekvoter i Östersjön står högt på dagordningen när EU:s fiske- och jordbruksministrar möts i Luxemburg den 14–15 oktober. Landsbygdsminister Jennie Nilsson och hennes EU-kollegor ska också diskutera hur världens skogar ska skyddas och få en lägesrapport om den afrikanska svinpesten.

Jennie Nilsson
Landsbygdsminister Jennie Nilsson representerar Sverige på mötet i Luxemburg. Foto: Sveriges EU-representation

Fiskemöjligheter i Östersjön

Varje år lämnar EU-kommissionen förslag på nästkommande års fiskemöjligheter i Östersjön. EU-kommissionens förslag för 2020 reglerar arterna torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Kommissionens förslag innebär en kraftig sänkning av fiskemöjligheterna för flera av arterna jämfört med 2019. Kommissionen föreslår till exempel att riktat fiske av östlig tork ska vara förbjudet. Bara oundvikliga bifångster ska vara tillåtna. Troligtvis kommer förslaget leda till negativa ekonomiska effekter för såväl fiskenäring som fiskberedningsföretag i alla medlemsstater runt Östersjön. Målet med fiskerådet 14-15 oktober är att ministrarna ska nå en politisk överenskommelse om förslaget.

Regeringen anser att fiske- och vattenbruksverksamheten ska vara miljömässigt hållbara på lång sikt. Regeringen anser också att det är viktigt att ta hänsyn till ekonomiska, sociala och sysselsättningsmöjligheter inom fiskerinäringen. Regeringen anser att EU endast i specifika fall ska överväga att lagstifta om fritidsfiske, i alla andra fall ska det vara varje medlemsstats ansvar. För närvarande finns dock anledning att reglera fritidsfisket på EU-nivå eftersom beståndssituationen i Östersjön är allvarlig. Regeringen kan därför preliminärt stödja den övergripande inriktningen i kommissionens förslag.

Europeiska havs- och fiskerifonden

Den 18 juni fattade jordbruks- och fiskerådet beslut om delar av ett kompromissförslag om Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF, för perioden 2021-2027. På ministerrådet 14-15 oktober ska ministrarna fatta beslut om den kvarstående delen av förslaget. Det handlar då bland annat om att få till tydligare ramar för hur fondens resultat ska följas upp och utvärderas och om hur medlemsstaternas rapportering ska gå till.

Regeringen bedömer att kompromissen möjliggör förenklingar och att kan innebära att den administrativa bördan för myndigheter minskar. Om tillräckligt många ministrar säger ja till förslaget innebär det att ministerrådet har enats om sin ståndpunkt inför vidare förhandlingar med Europaparlamentet. Regeringen kommer dock inte att ställa sig bakom ministerrådets ståndpunkt eftersom regeringen inte kan stötta första delen av kompromissförslaget som behandlades på jordbruks- och fiskerådet den 18 juni.

Fisket i Nordsjön och Skagerrak

EU förhandlar varje år med Norge om bland annat fiskemöjligheter för gemensamma bestånd i Nordsjön och Skagerrak. Vid mötet den 14–15 oktober vill EU-kommissionen få höra medlemsstaternas ståndpunkter inför konsultationerna med Norge.

Den gemensamma jordbrukspolitiken

I juni 2018 lämnade EU-kommissionen ett förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken. Förslaget har diskuterats på flera nivåer sedan dess och på mötet ska det finska ordförandeskapet informera om läget i förhandlingarna. Ett viktigt område är hur en höjd ambition för miljö och klimat ska säkerställas genom riktade eller mer generella åtgärder.

EU:s skogsstrategi efter 2020

EU:s nuvarande skogsstrategi skapades för att samordna och skapa enhetlighet i skogspolitiken. Syftet var också att stärka skogens och skogssektorns bidrag till relevanta EU-målsättningar. Strategin löper fram till slutet av 2020 och jordbruks- och fiskerådet har tidigare beslutat om rådsslutsatser där ministrarna slog fast att de ville se en fortsättning på skogsstrategin efter 2020. Det finska ordförandeskapet kommer under mötet be ministrarna att utveckla vilka förväntningar de har på en kommande skogsstrategi.

Skydd till världens skogar

I juli 2019 presenterade EU-kommissionen sitt förslag om att intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar. Regeringen anser att det i många delar av världen finns utmaningar med ohållbar markanvändning vilket leder till förlust av biologisk mångfald, avskogning, klimatförändringar och degradering av mark som resultat. Regeringen välkomnar därför kommissionens förslag som nu ska upp till diskussion på jordbruks- och fiskerådets möte.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest fortsätter att spridas i Europa och Asien. De första utbrotten har nu rapporterats från Slovakien, Serbien, Sydkorea och Filippinerna. EU-kommissionen kommer under mötet att ge en lägesbeskrivning av situationen.

Marknadssituationen och amerikanska strafftullar

EU-kommissionen informerar regelbundet om hur marknaden för jordbruks- och trädgårdsprodukter utvecklas, vilket den också ska göra under detta möte.

På mötet kommer jordbruks- och fiskeministrarna också att diskutera vilka effekter amerikanska strafftullar får för jordbrukssektorn.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Finska ordförandeskapet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.