Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Artikel från Justitiedepartementet

Korruptionsbekämpning, migration och inre säkerhet på EU-möte

Publicerad

Bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och korruption är några av frågorna som justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg ska diskutera med sina EU-kollegor när de möts i Luxemburg 7–8 oktober. Ministrarna ska också ha en lunchdiskussion om den allmänna migrationssituationen i EU.

  • Morgan Johansson

    På rådsmötet i Luxemburg ska justitie- och migrationsminister Morgan Johansson bland annat diskutera EU:s åtgärder mot korruption. Han ska också delta i en lunchdiskussion om den allmänna migrationssituationen i EU.

    Foto: EU-representationen

  • Mikael Damberg

    Inrikesminister Mikael Damberg ska bland annat diskutera inre säkerhet med EU-kollegorna.

    Foto: EU-representationen

EU:s åtgärder mot korruption

Justitieministrarna inleder mötet med att ta upp EU:s åtgärder mot korruption. De ska diskutera om ytterligare åtgärder behövs på EU-nivå för att bekämpa korruption, och vilken roll EU ska spela på detta område internationellt.

Regeringen stöttar det finländska ordförandeskapets prioritering av åtgärder för att skydda EU:s gemensamma värden och rättsstatsprincipen.

Kampen mot gränsöverskridande brottslighet

Under mötet kommer Eurojust att presentera sitt nya terrorismbekämpningsregister för ministrarna. Ministrarna kommer också anta slutsatser om Eurojust. Slutsatserna framhåller bland annat myndighetens roll inom rättskedjan samt för koordinering och rättsligt samarbete.

Elektroniska bevis, Europeiska åklagarmyndigheten och hatpropaganda på nätet

Därefter ska ministrarna ta del av lägesrapporter om en rad olika frågor, bland annat om de internationella förhandlingarna om e-bevisning som pågår med USA samt i Europarådet.

Ministrarna kommer också att få en lägesrapport om arbetet med att bygga upp den Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo, som är tänkt att vara i gång under hösten 2020. Sverige deltar för närvarande inte i Eppo-samarbetet.

EU-kommissionen kommer även att rapportera om vilka resultat som uppförandekoden om hatpropaganda på nätet hittills lett till.

Grundläggande rättigheter

Ministrarna ska också diskutera utmaningar för de grundläggande rättigheterna i EU med anledning av att det är tio år sedan EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna trädde i kraft. Rådet kommer att anta slutsatser om hur medlemsstaterna använder stadgan.

Regeringen stödjer utkastet till slutsatser och betonar vikten av ett starkt civilsamhälle för arbetet med grundläggande rättigheter.

Migration

Ministrarna ska också ha en lunchdiskussion om den allmänna migrationssituationen i EU.

Terrorismbekämpning

Inrikesministrarna kommer att diskutera våldsbejakande högerextremism och terrorism. De ska främst analysera hotets karaktär och vilka insatser som redan finns. Ministrarna ska också diskutera möjliga vidare åtgärder på nationell eller EU-nivå för att förbättra informationsutbytet, förebyggande åtgärder, informationskampanjer och utbyte av praxis.

Ny teknik och inre säkerhet

Ministrarna kommer också att diskutera de utmaningar och möjligheter som ny teknik innebär för den inre säkerheten. Till denna nya teknik hör 5G-mobilnät, artificiell intelligens, drönare, anonymisering och kryptering, 3D-printing och bioteknik.

Hybrida hot och inre säkerhet

Inrikesministrarna kommer därefter att ha en riktlinjedebatt om hybridhot och inre säkerhet.  De ska diskutera hur EU kan stödja medlemsländerna när det gäller att upptäcka, identifiera och bekämpa hybridhot.

Regeringen välkomnar diskussionen i ministerrådet. Hanteringen av hybridhot är främst en uppgift för de enskilda medlemsländerna men internationellt samarbete på området är viktigt, anser regeringen.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Finländska ordförandeskapet

Mer om mötet i RIF-rådet 7-8 oktober

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.