Artikel från Miljödepartementet

Långsiktig klimatstrategi och COP25 på EU:s miljöråd

Publicerad

EU:s miljö- och klimatministrar möts i miljörådet i Luxemburg 4 oktober för en sista behandling av förslaget om EU:s långsiktiga klimatstrategi. De ska också enas om EU:s position inför FN:s klimatkonferens COP25 senare i år samt anta slutsatser om cirkulär ekonomi och EU:s åttonde miljöhandlingsprogram.

Isabella Lövin
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin representerar Sverige på mötet i Luxemburg. Foto: EU-representationen

Diskussion om klimatstrategin

I Parisavtalet från 2015 uppmanas alla parter som skrivit under avtalet att utarbeta långsiktiga klimatstrategier och skicka in dem till FN senast 2020. För EU:s del har EU-kommissionen tagit fram förslag på en långsiktig klimatstrategi som beskriver hur EU kan minska utsläppen av växthusgaser för att nå netto-nollutsläpp till 2050. Kommissionens förslag har sedan behandlats av flera olika formationer i ministerrådet och även av Europeiska rådet.

Miljöministrarnas diskussion blir ministerrådets sista behandling av förslaget. Efter miljörådet kommer ordförandeskapet att rapportera om diskussionerna i ministerrådet till Europeiska rådet. Stats- och regeringscheferna ska sedan nå en slutlig överenskommelse om den långsiktiga klimatstrategin.

Regeringen stödjer EU-kommissionens rekommendation om netto-nollutsläpp av växthusgaser i EU till 2050, eller tidigare om vetenskapen visar att det krävs. Regeringen vill att EU enas om en sådan målsättning så snart som möjligt och lämnar in en ambitiös klimatstrategi till FN i början av 2020. Det är bara genom att gå före som EU kan behålla sin internationella ledarroll och driva på i genomförandet av Parisavtalet, anser regeringen.

FN:s klimatkonferens COP25

På mötet ska ministrarna anta slutsatser om EU:s position inför FN:s klimatkonferens, COP25, som äger rum 2–13 december i Santiago, Chile.

Regeringen stöttar ordförandeskapets förslag men anser att slutsatserna tydligare bör signalera att EU även på kort sikt är berett att höja sin ambition under Parisavtalet, i linje med vad vetenskapen kräver. Regeringen kommer därför att arbeta för att slutsatserna ska skicka budskapet att EU under 2020 kommer att uppdatera sitt nuvarande bidrag till 2030 under Parisavtalet och göra det mer ambitiöst.

Cirkulär ekonomi

Ministrarna ska anta slutsatser om cirkulär ekonomi som uppmanar EU-kommissionen att ta fram förslag till en långsiktig strategi och handlingsplan för att stimulera övergången till ett hållbart samhälle. Viktiga delar för regeringen är en textilstrategi på EU-nivå, vikten av en giftfri miljö och giftfria materialcykler samt förbättrad information till konsumenter. Regeringen stödjer förslaget till slutsatser.

EU:s åttonde miljöhandlingsprogram

EU:s miljöhandlingsprogram är ett ramverk som ligger till grund för utvecklingen av EU:s miljöpolitik. Det nuvarande programmet löper ut 2020 och på mötet i miljörådet kommer ministrarna uppmana EU-kommissionen att presentera ett förslag om ett nytt miljöhandlingsprogram för perioden 2021–2030 samt ge politisk vägledning för vad ett sådant program ska innehålla.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Mer om mötet i miljörådet 4 oktober

Kommenterad dagordning för mötet i miljörådet