Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Artikel från Justitiedepartementet

Migration och inre säkerhet i fokus på EU:s RIF-råd

Publicerad

När justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg träffade sina EU-kollegor på rådet för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg 7–8 oktober var migration och inre säkerhet två av frågorna på agendan. Ministrarna diskuterade även våldsbejakande högerextremism och terrorism, grundläggande rättigheter och EU:s åtgärder mot korruption.

  • Morgan Johansson

    Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson träffade EU-kollegorna i Luxemburg.

    EU-representationen

  • Mikael Damberg

    Inrikesminister Mikael Damberg diskuterade bland annat terrorismbekämpning och inre säkerhet med EU-kollegorna.

    EU-representationen

Inre säkerhet

Inrikesministrarna diskuterade de utmaningar och möjligheter som ny teknik medför på området inre säkerhet. De uttryckte sitt allmänna stöd för att inrätta ett innovationslabb vid Europol som är tänkt att bevaka den tekniska utvecklingen och främja innovation.

Ministrarna tog även upp kopplingarna mellan hybridhot och inre säkerhet. De diskuterade hur EU kan stödja medlemsländerna när det gäller att upptäcka, identifiera och bekämpa hybridhot.

Våldsbejakande högerextremism och terrorism

Inrikesministrarna diskuterade också våldsbejakande högerextremism och terrorism. De konstaterade att mer arbete behövs för att få en bättre överblick över våldsbejakande högerextremism och terrorism och hur den kan förebyggas, upptäckas och bekämpas. Ministrarna tog också upp hur man kan hindra spridning av olagligt högerextremt innehåll online.

Migration

Under lunchen diskuterade ministrarna den allmänna migrationssituationen i EU, med särskilt fokus på det ökande antalet inresor via östra Medelhavet och överenskommelsen nyligen mellan Frankrike, Tyskland, Italien och Malta om en tillfällig solidaritetsmekanism för landsättning och omfördelning av asylsökande.

Grundläggande rättigheter

Rådet antog slutsatser med anledning av tioårsdagen för stadgan om de grundläggande rättigheterna. I slutsatserna bekräftar ministrarna att EU ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa rättigheter är en av EU:s hörnstenar och måste respekteras fullt ut av alla medlemsländer och EU-institutionerna.

EU:s åtgärder mot korruption

Justitieministrarna diskuterade EU:s åtgärder mot korruption. Ett flertal av ministrarna ställde sig bakom idén om en ny övergripande EU-strategi eller handlingsplan med fokus på områden där EU-åtgärder ger ett mervärde.

Kampen mot gränsöverskridande brottslighet

Ministrarna antog slutsatser om Eurojust som bland annat framhåller Eurojusts roll i rättskedjan samt för koordinering och rättsligt samarbete.

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna

Rådet bekräftade EU:s åtagande att ansluta sig till Europakonventionen. Ministrarna kompletterade förhandlingsdirektiven så att EU-kommissionen kan återuppta förhandlingarna med Europarådet inom en nära framtid.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg representerade Sverige på mötet i Luxemburg.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.